Publisert 12.03.2024

Har delt ut 112 millioner kroner til kommunene etter «Hans»

NVE har i månedene siden ekstremværet «Hans» mottatt en rekke søknader fra kommunene om bistand til sikrings- og gjenoppbyggingsarbeid. Nærmere 30 ulike kommuner har fått tilskudd til blant annet gjenoppretting av vannveier og midlertidig sikring mot flom og skred. Til nå er det delt ut 112 millioner kroner i krisetiltak.

Foto: NVE/Trond Reitan

- Etter en hendelse kommer kommunene i en fase hvor opprydding og gjenoppretting av viktige samfunnsfunksjoner står sentralt. NVE har ulike ordninger der kommunen kan få bistand og/eller økonomisk støtte, og vi er glade for at så mange kommuner har tatt kontakt, sier skred- og vassdragsdirektør Brigt Samdal.  

Flere av NVEs regionkontorer har siden Hans hatt løpende kontakt med berørte kommuner og informert de om hvilke ordninger som finnes.  

 - Vi har måttet gjøre en helhetlig prioritering mellom de mange behovene som har kommet inn, forklarer Samdal. Vi tror at ordningen med krise- og hastetiltak har god verdi for de kommunene som nå har fått midler.  

Flere ordninger for økonomisk støtte fra NVE 
Fristen for å søke om krisetiltak etter “Hans” utløper 8. april. På litt lengre sikt kan andre deler av NVEs tilskuddsordninger for sikring og farekartlegging være aktuelle for de berørte kommunene. Hvert år kan de blant annet søke om økonomisk støtte til planlegging eller gjennomføring av sikringstiltak, og støtte til ulike typer miljøtiltak. Det finnes også en ordning for å kartlegge eller utrede naturfare. 

Kontakt
Siss-May Edvardsen, seksjonssjef
Tel: 95 29 01 14
E-post: sme@nve.no