Publisert 17.06.2024

340 millioner til sikringstiltak i 2023

NVEs årsrapport for sikrings- og miljøtiltak i 2023 er klar. Den viser at om lag 340 millioner ble brukt til sikring mot flom og skred, samt miljøtiltak langs vassdrag. Det ble også brukt 123 millioner til krisetiltak.

Ferdig erosjonssikring mot flom i Årsetelva i Jølster. Flommen i juli 2019 forårsaket store skader på bygninger og infrastruktur langs Årsetelva på Vassenden. Det ble iverksatt krisetiltak umiddelbart. Foto: NVE Dronebilde

- Året var preget av stor aktivitet der flere tiltak er sluttført, mens andre fortsatt pågår, forteller Brigt Samdal, direktør for skred- og vassdragsavdelingen. Blant annet ble sikringstiltak etter kvikkleireskredet i Gjerdrum 2020 i stor grad avsluttet i 2023. Kun mindre arbeid gjenstår i 2024.

Totalt 30 tiltak er beskrevet i årsrapporten. Det er blant annet utført sikring mot kvikkleireskred ved Rødde i Trondheim, samt flomsikring i Mjøndalen, Lærdal og Bismo. Også i Longyearbyen er det utført sikringstiltak etter skredhendelsene i 2015 og 2017. Av de totalt 340 millionene som har gått til sikring inngår distriktsandelen på 20 prosent, som dekkes av kommunene eller grunneier.

Komplett oversikt over utførte og påbegynte tiltak i hver enkelt region er beskrevet i rapporten, og kan leses her: NVE Rapport 2/2024: Årsrapport for sikrings- og miljøtiltak 2023 : beskrivelse av utførte anlegg 

Tiltak og forebygging etter «Hans»
-NVE har i etterkant av ekstremværet «Hans» deltatt på flere befaringer med rammede kommuner, forteller Samdal. Her har NVE tatt ansvar for å planlegge og gjennomføre sikringstiltak, og berørte kommuner har søkt om tilskudd til krisetiltak. 

Region sør har hatt tett oppfølging av de mest berørte kommunene i Hallingdal og på Ringerike. I tillegg ble en rekke tilskudd gitt til krisetiltak i region øst.  Oppfølgingen etter «Hans» vil fortsette i 2024.

Les mer om krisetiltak etter «Hans her»: Har delt ut 112 millioner kroner til kommunene etter «Hans» - NVE

Kontakt: 
Siss-May Edvardsen, seksjonsleder sikring
sme@nve.no

Skredsikring ved Solveien 22 i Hammerfest. Boligene i Solveien lå svært utsatt til for snøskred. 990 meter med stålbroer er satt opp for å hindre at snøskred løsner i fjellsiden bak bebyggelsen. Foto: Espen Salomonsen / NVE
Skredsikring ved Solveien 22 i Hammerfest. Boligene i Solveien lå svært utsatt til for snøskred. 990 meter med stålbroer er satt opp for å hindre at snøskred løsner i fjellsiden bak bebyggelsen. Foto: Espen Salomonsen / NVE
Knallerdalselva i Saltdal kommune har over tid erodert mot en bolig langs elva. Avstand fra erosjonskanten til boligens grunnmur var nede i 1 m før tiltak ble etablert. Det er nå laget en erosjonssikring langs elva for å hindre skade på boligen. Foto: Mads Odin Michaelsen / NVE
Knallerdalselva i Saltdal kommune har over tid erodert mot en bolig langs elva. Avstand fra erosjonskanten til boligens grunnmur var nede i 1 m før tiltak ble etablert. Det er nå laget en erosjonssikring langs elva for å hindre skade på boligen. Foto: Mads Odin Michaelsen / NVE
Flomsikring av Vuku i Verdal kommune. Vuku sentrum utsettes jevnlig for oversvømmelse ved flom i Verdalselva. Sikringstiltaket består av et flomverk og forlengelse av en kulvert som leder Ekerbekken gjennom sentrumsområdet og ut i elva. Foto: Geir B. Hagen / NVE
Flomsikring av Vuku i Verdal kommune. Vuku sentrum utsettes jevnlig for oversvømmelse ved flom i Verdalselva. Sikringstiltaket består av et flomverk og forlengelse av en kulvert som leder Ekerbekken gjennom sentrumsområdet og ut i elva. Foto: Geir B. Hagen / NVE
Skredgropa i Gjerdrum er ferdig sikret og området er tilrettelagt for framtidig bruk. Foto: NVE
Skredgropa i Gjerdrum er ferdig sikret og området er tilrettelagt for framtidig bruk. Foto: NVE
Grunnundersøkelser fra flåte i Skotfoss i Skien, i forbindelse med kartlegging av risiko for kvikkleireskred. For å øke sikkerheten mot kvikkleireskred er det lagt en motfylling ute i Meierelva og på land og en erosjonssikring i skråningen ned til elva. Foto: Per Neset / NVE
Grunnundersøkelser fra flåte i Skotfoss i Skien, i forbindelse med kartlegging av risiko for kvikkleireskred. For å øke sikkerheten mot kvikkleireskred er det lagt en motfylling ute i Meierelva og på land og en erosjonssikring i skråningen ned til elva. Foto: Per Neset / NVE