Publisert 16.05.2024

Slindelva har fått tilbake sitt opprinnelige elveløp etter 80 år

Et banebrytende restaureringsprosjekt i regi av Statsforvalteren i Trøndelag og NVE, har gjort det mulig å bringe Slindelva tilbake til sitt naturlige løp etter mer enn 80 år.

Gravemaskinen sørger for at vannet igjen kan renne fritt der det ikke har vært elv på 82 år. Foto: NVE/Magne Fjeldheim

Tidlig på 1940-tallet ble elveløpet flyttet som et sikkerhetstiltak for å hindre skred på grunn av reguleringen av Selbusjøen. Elva er tydelig påvirket av det menneskelige inngrepet, og det har derfor vært viktig å gjøre restaureringsarbeider for å kunne gjenopprette det naturlige vassdragsmiljøet.

- Dette restaureringsprosjektet markerer ikke bare en milepæl for Slindelva, men også for bevaring av norsk natur og biologisk mangfold, sier Terje Thuseth, regionsjef i NVE.

Statsforvalteren i Trøndelag har vært byggherre for prosjektet, mens NVE har prosjektert og utført arbeidene. NVEs unike kompetanse innenfor restaureringsarbeider i vassdrag har vært betydelig for prosjektet.


Elva har fått tilbake sitt opprinnelige elveløp. Foto: NVE/Magne Fjeldheim

Gjenoppretter truet naturtype
I tillegg til å føre elva tilbake til sitt naturlige løp, har prosjektet hatt fokus på å gjenopprette en truet naturtype kalt meander eller meandrerende elveparti. Det står i dag oppført på rødlisten for naturtyper i Norge. Meander kjennetegnes ved sin buktende form, hvor elva rolig flyter gjennom løsmasser og skaper et variert habitat for planter og dyr.

Restaureringen av Slindelva vil også ha en positiv innvirkning på Fitjan fuglefredningsområde, som er et viktig hekkeområde for en rekke vannfugler. Her finnes arter som horndykker, vipe, gråhegre, rødstilk, storspove, stokkand, kvinand og fossekall. Området vil bli et fint oppvekstområde for ørret, og nærhet til fuglefredningsområdet vil bidra til rikere og økt biologisk mangfold.

Markerte ferdigstillelse av prosjektet
Åpningen av det opprinnelige elveløpet ble markert ved Slindelva onsdag 15. mai. Det var ikke mange tak med gravemaskinen som skulle til før vannet igjen kunne renne fritt der det ikke har vært elv på 82 år.


Regionsjef i NVE, Terje Thuseth, Ola G . Guldseth og Statsforvalter Frank Jensen markerte åpningen av elveløpet. Ola Guldseth er den eneste som husker hvordan de stengte det gamle elveløpet i 1941-42. Foto: NVE/Magne Fjeldheim

- Vi er stolte over å ha vært en del av dette prosjektet og er veldig fornøyd med samarbeidet vi har hatt med Statsforvalteren i Trøndelag og de lokale aktørene. Vi ser frem til å følge med på hvordan naturområdet vil utvikle seg i årene som kommer, sa Terje Thuseth under markeringen.


Regionsjef Terje Thuseth talte til de fremmøtte. Foto: NVE/Magne Fjeldheim 

Gjennom NVEs tilskuddsordning for miljøtiltak bidrar NVE hvert år til at det gjennomføres ulike restaureringsprosjekter i vassdragene rundt omkring i Norge. Dette er viktig for oppfyllelse av Naturavtalen og målene for FNs Restaureringstiår.


Elva har fått tilbake sitt opprinnelige elveløp. Foto: NVE/Magne Fjeldheim


Terje Thuseth  fra NVE,  Ola G . Guldseth, Statsforvalter Frank Jensen og Carina Ulsund fra Statsforvalteren i Trøndelag. Foto: NVE/Magne Fjeldheim


Prosjektleder i NVE, Arne Jørgen Kjøsnes. Foto: NVE/Magne Fjeldheim

;

Kontakt
Terje Thuseth, regionsjef
Tel: 92 62 30 53
E-post: tthu@nve.no

Arne Jørgen Kjøsnes, prosjektleder
Tel: 93 06 25 95
E-post: ajkj@nve.no