Publisert 13.05.2024

Ny veileder for håndtering av fjellskred i Norge

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget en veileder som gir innsikt i hvordan fjellskred i Norge håndteres innenfor områdene kartlegging, overvåking, beredskap og arealplanlegging.

Vedlikehold og montering av utstyr på ustabile fjellpartier i Sørfjorden i Hardanger. Foto: Sverre Magnus Havig / NVE

- Formålet med veilederen er å oppsummere dagens forvaltningspraksis for håndtering av faren for fjellskred i Norge. På den måten ønsker vi å informere om blant annet metodikk for kartlegging, utredning av ulike faresoner og akseptert restrisiko, sier leder for skredseksjonen i NVE, Lars Harald Blikra.

Hva inneholder veilederen?
I veilederen kan en finne informasjon om hvordan fjellskred håndteres innenfor fire ulike områder:

  • Kartlegging - NVE samarbeider med Norges geologiske undersøkelse (NGU) for å kartlegge og klassifisere ustabile fjellpartier. Dette danner grunnlaget for å forstå risikoen og sikre samfunnet.
  • Overvåking - NVE overvåker nøye utvalgte, kritiske fjellpartier. Dette inkluderer både kontinuerlige sanntidsmålinger og periodiske målinger. Veilederen oppsummerer hvordan fjellpartier instrumenteres og overvåkes.
  • Beredskap - NVE samarbeider med kommuner, politi og andre beredskapsmyndigheter for å håndtere risikoen for fjellskred. Informasjonen fra overvåkingen gjør at vi kan varsle om endringer i farenivåer, noe som gir beredskapsmyndighetene et grunnlag for å kunne iverksette nødvendige tiltak.
  • Arealplanlegging - Veilederen gir en dypere forståelse av kravene til sikkerhet mot fjellskred i byggteknisk forskrift (TEK17), og hvordan fjellskred skal håndteres i plan- og byggesaker.

Hva er et fjellskred?
Med fjellskred menes når store fjellmasser løsner, fra 100 000 kubikkmeter til flere millioner. Slike skred kjennetegnes med lange skredutløp og med at de ofte utløser flodbølger som kan gi store skader og tap av mange liv.

Erfaringene fra Norge og andre land er at fjellskred så godt som alltid har fulgt langvarige forstadier på flere år eller tiår med sakte bevegelser som øker over noen uker eller måneder fram mot et skred. Ved å overvåke disse bevegelsene kan vi varsle om fjellskred.

Les mer om ulike typer skred her: Om skred - NVE

Kontakt
Kjetil Indrevær
Senioringeniør, skredseksjonen
E-post: kiv@nve.no