Publisert 08.05.2024

NVE har dokumentert 700 skred etter ekstremværet Hans

NVE har dokumentert og gjort en kvalitetskontroll av alle skredhendelser under ekstremværet Hans. Det ble registrert over 700 skred i perioden 7. til 9. august 2023. I tillegg pågår det også et arbeid hos Statens kartverk med å digitalisere flomutbredelsen under ekstremværet. Dette vil danne grunnlag for flere analyser, og kan blant annet gi en oversikt over hvor mange hus som ble rammet av flom under Hans. 

Undersøkelser av et skred i Breie i Gol kommune. Foto: Martine Slåtten/NVE

- Data og informasjon om disse hendelsene er avgjørende for å forbedre vår evne til å forstå og håndtere ekstremvær i fremtiden. Vi tar med oss all denne kunnskapen inn i arbeidet med å gjøre varsling og kartlegging av naturfare mer presist, sier skred- og vassdragsdirektør Brigt Samdal.  

 Viken og Innlandet fylker ble særlig hardt rammet av Hans, og de fleste hendelsene er lokalisert der. I tillegg ble det registrert flere skred i Vestland, og enkelte områder av Trøndelag. Store deler av Drammensvassdraget og Glommavassdraget ble rammet av flom. 

U
like metoder ble brukt for å kartlegge 
Omfattende flyfotografering, laserskanning, bruk av satellittdata, dronefotografering, manuelle og automatiske målinger av vannføring og vannstand er noen av metodene som har blitt brukt under kartleggingsperioden. I tillegg kom det inn verdifull informasjon gjennom tilbakemeldinger fra kommuner og registreringer i Varsom Regobs og på Skredregistrering.no 

Hva har blitt dokumentert? 
Gjennom arbeidet har det blant annet blitt samlet inn: 

Samarbeid med mange aktører  
NVE har samarbeidet med flere andre aktører i dette arbeidet, hovedsakelig med Høgskulen på Vestlandet (HVL), Sweco Norge AS, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Skred AS, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), Statens Vegvesen (SVV), Statens Kartverk og Field Geospatial AS.   

- Vi tror at dataene som nå er samlet inn vil være nyttig, både i forskningsarbeid og i videre utvikling av tjenester innenfor naturfareområdet. Vi ønsker derfor en tilbakemelding fra de som bruker dataene om hva de blir brukt til og hvilke erfaringer dere sitter igjen med, avslutter Brigt Samdal.  

 Tilbakemeldingene kan sendes til FoU-koordinator i NVE, Odd Are Jensen, oaj@nve.no.  

Kontakt
Odd-Are Jensen,
Sjefsingeniør i skredseksjonen
oaj@nve.no