Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

NVE anbefaler vilkår om minstevannføring for Mykstufoss kraftverk

NVE har sendt en innstilling til Olje- og energidepartementet der det anbefales vilkår om minstevannføring for Mykstufoss kraftverk, i Rollag kommune. Bakgrunnen for anbefalingen er å bedre miljøti...
Publisert 21.12.2021
Nyheter, Konsesjon

Tilrår nye konsesjonsvilkår for Uste- og Hallingdalsvassdraget

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje nye konsesjonsvilkår for reguleringa av Uste- og Hallingdalsvassdraget, og for Usta og Nes kraftverk. Dette vil gje moglegheit til å pålegge avbøtande...
Publisert 21.12.2021
Nyheter, Konsesjon

NVE lanserer en ny veileder for områdekonsesjonsordningen

NVE har utarbeidet en ny, nettbasert veileder om regelverk og prosess knyttet til bygging og drift av nettanlegg under områdekonsesjon.
Publisert 20.12.2021
Nyheter, Konsesjon

NVE gjev løyve til auka vassutak for settefiskanlegg i Bodø

I samband med utviding av settesfiskanlegget i Breivik i Bodø kommune får Salten Smolt AS løyve til auka vassuttak frå Mølnelva. NVE gjev også løyve til endringar i slepp av minstevassføring ved lå...
Publisert 09.12.2021
Nyheter, Konsesjon

NVE tilrår nye konsesjonsvilkår for reguleringa av Uvdalsvassdraget

Nore og Uvdal kommune har stilt krav om miljøforbetrande tiltak i vatn og elvar som blir påverka av reguleringa av Uvdalsvassdraget. På grunnlag av krava har NVE gjennomført ei revisjon av konsesjo...
Publisert 01.12.2021
Nyheter, Konsesjon

NVE effektiviserer behandlingen av nettkonsesjoner

For å bidra til en mer effektiv behandling av nettkonsesjoner kommer NVE med flere tiltak som skal forenkle prosessen. Særlig i de mindre sakene vil det bli endringer.
Publisert 01.12.2021
Nyheter, Konsesjon

Høring og folkemøte om Orkdal transformatorstasjon

Statnett SF har søkt om en utvidelse av Orkdal transformatorstasjon i Orkland kommune. NVE har send saken på høring, og arrangerer et folkemøte onsdag 1.desember.
Publisert 30.11.2021
Nyheter, Konsesjon

NVE tilrår konsesjon for Frosen kraftverk

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Hafslund E-COVannkraft AS konsesjon for bygging av Frosen kraftverk mellom reguleringsmagasina Stolsvatn og Rødungen i Ål kommune, Viken fylke.  
Publisert 25.11.2021
Nyheter, Konsesjon