Publisert 22.12.2021

NVE anbefaler vilkår om minstevannføring for Mykstufoss kraftverk

NVE har sendt en innstilling til Olje- og energidepartementet der det anbefales vilkår om minstevannføring for Mykstufoss kraftverk, i Rollag kommune. Bakgrunnen for anbefalingen er å bedre miljøtilstanden for den delen av vassdraget som påvirkes av kraftverket.

Mykstufossen (foto: Eilif Brodtkorb/ NVE)

Miljøforholdene vil bli vesentlig forbedret 

Numedalslågen er et stort og sentralt vassdrag på Østlandet. Strekningen fra Kjerredammen til Kongsjorden er ca. 8 km lang, og eneste strekningi hovedvassdraget som i dag ikke har krav om en minstevannføring.  

Etter NVEs syn vil miljøforholdene på denne strekningen bedres vesentlig med en minstevannføring, i kombinasjon med biotopforbedrende tiltak. De foreslåtte tiltakene vil øke gjennomstrømningen og vanndekket areal på den berørte strekningen. Det vil også forbedre forholdene for bunndyr- og fiskebestandene, både ovenfor og nedenfor Mykstufossen. En økt fiskebestand vil bedre mulighetene for reetablering av elvemusling nedenfor Mykstufossen. En minstevannføring på strekningen vil også være positivt for allmenn bruk av vassdraget.  

Tiltakene er etter NVE sin vurdering nødvendig for å nå fastsatte miljømål for vannforekomsten i de nasjonalt godkjente vannforvaltningsplanene. 

 Minstevannsføring gir redusert kraftproduksjon 

I innstillingen som er sendt til Olje- og energidepartementet anbefaler NVE at Glitre Energi Produksjon pålegges en helårlig minstevannføring sluppet fra Kjerredammen. De foreslåtte minstevannføringene er på 2,25 kubikkmeter i sekundet om sommeren (fra 1.juni til 30.september) og 0,75 kubikkmeter i sekundet om vinteren (fra 1.oktober til 31.mai), kombinert med biotopforbedrende tiltak. 

Denne minstevannføringen vil medføre en redusert kraftproduksjon på rundt 5,8 GWh pr. år, i et kraftverk som produserer 289 GWh i et gjennomsnittsår. 

Olje- og energidepartementet vil sluttbehandle saken. Les mer om innstillingen her 

Kontakt

Carsten Jensen, seksjonssjef
tlf. 90 85 02 06 

Eilif Brodtkorb, senioringeniør  
tlf. 95 12 89 11