Kvikkleireskredet i Gjerdrum

På denne siden finner du nyheter, rapporter og kart knyttet til kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum. 

NVE er i gang med et omfattende sikringsarbeid

30.desember 2020 gikk det et stort kvikkleireskred på Ask i Gjerdrum. Ti liv gikk tapt, og svært mange ble evakuert. NVE er i gang med sikringsarbeidene.  

Evakuerte områder

Det har hele tiden vært en høyt prioritert oppgave å jobbe for å få tilstrekkelig kunnskap om de evakuerte sonene, slik at de som er evakuert kan flytte hjem til de områdene som er trygge.

1.februar kunne de fleste evakuerte flytte hjem, mens drøyt 200 beboere fremdeles er evakuert frem til det er gjennomført nødvendige sikringstiltak i skredområdet.

– De geotekniske vurderingene er basert på omfattende grunnundersøkelser og kartlegging av kvikkleire i området. Det er svært sjelden at et skred utvikler seg lengre når det har gått flere uker siden hendelsen. For å være helt trygg om dersom dette likevel skulle skje, er det tatt hensyn til en maksimal skredutvikling i vurdering av evakueringsområdet, sier regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

Rapportene med analyser og anbefalinger fra NVEs faglige rådgivere, NGI og Multiconsult kan hentes på våre nettsider.

Sikringsarbeid i Gjerdrum

Regjeringen har bevilget midler til nødvendige sikringstiltak etter hendelsen på Gjerdrum. Planleggingen og utførelse av permanent sikring av skredområdet er allerede godt i gang, men vil ta tid å ferdigstille. Det er forventet at sikringsarbeidet vil pågå i et par års tid framover.

– Vi har en stor og omfattende jobb foran oss, sammen med Gjerdrum kommune. Midlene vil gjøre det mulig for NVE å bidra til å sikre området slik at det kan tas i bruk igjen, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund.