Publisert 01.02.2021

NVE anbefaler redusert evakueringsområde på Gjerdrum

NVE har gitt råd til politiet om redusert område for evakuering på Gjerdrum. Når evakueringen oppheves vil om lag 600 beboere kunne flytte hjem, mens drøyt 200 beboere fremdeles er evakuert. For resten av det evakuerte området, anbefaler NVE evakuering frem til det er gjennomført nødvendige sikringstiltak i skredområdet.

- De geotekniske vurderingene er basert på omfattende grunnundersøkelser og kartlegging av kvikkleire i området. Det er svært sjelden at et skred utvikler seg lengre når det har gått flere uker siden hendelsen. For å være helt trygg om dersom dette likevel skulle skje, er det tatt hensyn til en maksimal skredutvikling i vurdering av evakueringsområdet, sier regionsjef i NVE, Toril Hofshagen.

Det er også gjort en vurdering knyttet til ravinen mellom Viervangen og Ingelstun. Skredhendelsen har ikke ført til en endret situasjon med tanke på risiko for kvikkleireskred for Ingelstun og Viervangen. Ravinen er betydelig fylt opp gjennom en årrekke, og stabiliteten i dag er betydelig forbedret sammenlignet med opprinnelig situasjon.

Frigitte områder

Basert på grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering anbefaler NVE, i samråd med Multiconsult og NGI, at følgende området kan tas i bruk.

  • Viervangen
  • Ingelstun
  • Hagaveien
  • Ingelstuhagan
  • Nystuguta (med unntak av husnr. 4)
  • Gjerdrum Bo- og behandlingssenter (Nystuen 1)
  • Nordre deler av Nystulia (husnr. 67-148)
  • Friområder og jorder nord og vest for Viervangen

 

Det er også gjort en mer detaljert vurdering av mindre deler av det evakuerte området vest og sør for skredområdet. Det er foretatt befaringer og mer nøyaktig avgrensning av behovet for fortsatt evakuering av området mellom Brådalsveien og skredgropa, samt jordbruksområder langs Tangeelva. Dette er områder som ikke er berørt av skredet. NVEs vurdering er at også disse kan frigis fra evakuering.

Rapportene med analyser og anbefalinger fra NVEs faglige rådgivere, NGI og Multiconsult vil etter hvert bli gjort tilgjengelige på nve.no.