Publisert 21.09.2022

Undersøkelser dokumenterer sikkerheten i Ask sentrum

På oppdrag av NVE har Multiconsult AS utredet fare for kvikkleireskred som kan berøre Ask sentrum i Gjerdrum kommune. Undersøkelsene dokumenterer at det ikke er fare for nye kvikkleireskred for bebyggelsen i området, og at de tidligere etablerte kvikkleiresonene kan reduseres.

Foto: Jostein Hauge / Gjerdrum kommune

 - Utredningen på Ask viser at store deler av området utgår som faresone for kvikkleireskred, og kun mindre soner gjenstår som må hensyntas ved ny bebyggelse. Det er utført stabilitetsberegninger som viser at det ikke er fare for kvikkleireskred for eksisterende bebyggelse i sentrum, sier regionsjef i NVE, Toril Hofshagen.

Multiconsult har gjennomført en soneutredning av de tre tidligere kartlagte kvikkleiresonene i Ask sentrum som ble berørt av kvikkleireskredet på Ask 30. desember 2020.  En soneutredning skal avdekke hvorvidt det er reell skredfare i et område, og dokumentere om området tilfredsstiller sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17 § 7-3). Soneutredningen er gjort i tråd med NVEs kvikkleireveileder.

Flere grunnundersøkelser
I tillegg til de mange undersøkelsene som ble gjort i etterkant av skredet, er det utført supplerende grunnundersøkelser i 33 borpunkt. Det er lagt vekt på opptak av prøver for sikker påvisning av kvikkleire. I et flertall av prøvene er det påvist at det ikke er kvikkleire/sprøbruddmateriale.

I områdene hvor det er påvist kvikkleire ligger denne generelt for dypt til å utgjøre fare for kvikkleireskred, men nær noen skråningskanter kan belastning medføre forverring av stabiliteten. Det er disse områdene som gjenstår som faresoner. Beregningene viser at det er tilfredsstillende sikkerhet for eksisterende bebyggelse i disse sonene i Ask sentrum, men ved etablering av ny bebyggelse må stabiliteten økes ytterligere for å ta hensyn til eventuelle utfyllinger eller belastning ved ny utbygging.

For skråningene rundt skredområdet vil sikringstiltaket medføre at stabiliteten tilfredsstiller krav til ny bebyggelse når NVEs anleggsarbeider er ferdig i løpet av 2023.

Ingen erosjon som forverrer stabiliteten
Det er utført befaringer for å kartlegge eventuell erosjon i området. Befaringene viser at det er lite til ingen erosjon i området, og derfor er det ikke behov for erosjonstiltak i de gjenstående sonene i sentrum. Bekker gjennom skredområdet håndteres gjennom sikringstiltaket som er under gjennomføring. Det er altså ingen naturlige prosesser som forverrer stabiliteten i sonene.

I tillegg til utredning av de tre tidligere kartlagte sonene i sentrum, er det gjort noen vurderinger i tilstøtende soner for å vurdere om skred i disse kan forplante seg inn mot Ask sentrum. Det er utført befaringer for vurdering av erosjon og behov for erosjonssikring. Disse vurderingene viser at eventuelle skred utløst utenfor sentrum, ikke kan forplante seg inn til bebyggelsen her.

Rapporten er kvalitetssikret av Norconsult.

I tillegg pågår fortsatt omfattende arbeider i regi av NVE med å utrede et stort antall kvikkleiresoner i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker kommuner. For Ask sentrum i Gjerdrum er sonene nå ferdig utredet.

Last ned hele rapporten her.

 

Kontaktperson
Toril Hofshagen, regionsjef
Tel: 90 03 42 44