Publisert 10.02.2021 , sist oppdatert 03.10.2022

Rapporter om evakuerte soner rundt skredet i Gjerdrum

Rapportene med NVEs faglige grunnlag for å anbefale oppheving av evakuerte soner rundt skredet i Gjerdrum kommune kan lastes ned fra denne siden.

De faglige vurderingene som er gjort på Gjerdrum er gjort av to ulike konsulentmiljøer, før en siste gjennomgang hos NVEs geotekniske kompetanse.

De geotekniske notatene fra NGI og Multiconsult  er naturlig nok preget av faguttrykk og tekniske vurderinger. Derfor er det også lagt inn en innledende tekst i rapportene, som forklarer hvordan NVE har arbeidet med de evakuerte områdene, samt litt mer om kvikkleire og fremgangsmåte for å vurdere hvorvidt et område er trygt eller ikke.

Rapporter

Rapport 01/21: Geoteknisk vurdering av evakuerte delområder A og C: Området Gjerdrum barneskole, Herredshuset, Skjønhaugtunet, Hønsigutua, fv. 120 fra avkjøring Hønsigutua til og med rundkjøring og Fjælstadgrenda.

Rapport 02/21: Geoteknisk vurdering av evakuerte delområder B. D, E, F og G: Vestvang, Ingelstun, Viervangen, Nystulia, Brådalsvegen og Flatbyvegen

Rapport 03/21: Geoteknisk vurdering av evakuerte delområder: sone 107 Kokstad 

Rapport 10/21: Geoteknisk vurdering av evakuerte delområde H: Arealer øst og vest for skredgropa samt selve utløpsområde

Rapport 07/21: Grunnundersøkelser i evakuerte områder etter kvikkleireskredet i Gjerdrum: datarapport for delområder A-G

Rapport 13/21: Grunnundersøkelser i evakuerte områder i Ask sentrum: datarapport for delområde H

Rapport 14/21: Geofysiske undersøkelser: innsamling og tolkning av refraksjon- og overflatebølgeseismikk

Rapport 18/22: Soneutredning Ask sentrum

Rapport 19/22: Soneutredning Ask sentrum

 

;