Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

Oppfølging av skredutsatt bebyggelse i Longyearbyen

Sysselmannen og NVE vil fortløpende vurdere den skredutsatte bebyggelsen i Longyearbyen inntil den overhengende snøskredsituasjonen er avklart. Ferdselsforbudet gjelder inntil videre.
Publisert 22.12.2015
Nyheter, Skred og vassdrag

Fornyet markedsplasskonsesjon for Nord Pool Spot AS

NVE har tildelt Nord Pool Spot AS ny konsesjon for organisert markedsplass for omsetning av elektrisk energi i perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016.
Publisert 22.12.2015
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Tilrår nye konsesjonsvilkår for Skoddebergvatn reguleringsmagasin

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje HLK Produksjon AS nye konsesjonsvilkår for Skoddebergvatn reguleringsmagasin i Skoddebergvassdraget i Skånland kommune i Troms fylke.
Publisert 22.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Konsesjonskraftprisen for 2016

Konsesjonskraftprisen for 2016 er fastsatt til 11,42 øre per kilowattime (kWh). Dette er en økning fra prisen for 2015, som er 10,60 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2016.
Publisert 18.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Måling av netto produksjon og innføringsdato for NBS

NVE har vedtatt en bestemmelse i avregningsforskriften som betyr at kraftprodusenter skal måle netto produksjon. NVE har også vedtatt at forskriftsendringer knyttet til nordisk balanseavregning (NB...
Publisert 18.12.2015
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Seks løyve og fire avslag til småkraftverk i Nesset og Rauma i Møre og Romsdal

NVE gjev løyve til Kvidalselva og Skorga kraftverk i Nesset kommune, og Skorgeelva, Morgådalselva, Loftdalselva og Rabbelva kraftverk i Rauma kommune. Fire av kraftverka, Strandelva kraftverk i Nes...
Publisert 18.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Statnetts systemansvarskonsesjon fornyet

NVE har tildelt Statnett SF ny konsesjon for å utøve systemansvaret i det norske kraftsystemet for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2018.
Publisert 18.12.2015
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Tilrår standardvilkår for overføring av Veo til Tessevassdraget

NVE har handsama revisjon av konsesjonsvilkåra for overføring av Veo til Tessevassdraget i Lom kommune i Oppland. NVE rår Olje- og energidepartementet til å innføra standardvilkår etter vassdragsre...
Publisert 17.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Ikkje løyve til Svorunden kraftverk

NVE gjev ikkje NGK Utbygging AS løyve til å bygge Svorunden kraftverk i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag fylke, grunna negative verknadar for landskap og biologisk mangfald.
Publisert 17.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Løyve til Nundalselvi kraftverk i Årdal

NVE gjev Småkraft AS løyve til å bygge Nundalselvi kraftverk i Nundalselvi i Årdal kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil ha ein årleg produksjon på om lag 14 GWh. Dette tilsvarar forbruket ti...
Publisert 17.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Løyve til endring av konsesjon på 132 kV-leidningen Saltbotn–Årsandøy–Kolsvik

NVE gjev NTE Nett AS løyve til å byggje og drive den om lag 68,6 kilometer lange 132 kV kraftleidningen med komposittmastar. Løyvet gjeld også endring av trasé ved Sørfjordveien. Anlegga ligg i kom...
Publisert 17.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Tilrår løyve til overføring av Vetle Vendevatn

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Statkraft løyve til å overføre Vetle Vendevatn frå Vendovassdraget til Mågelivassdraget i Ullensvang herad og Odda kommune i Hordaland. Prosjektet vil...
Publisert 17.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Løyve til to kraftverk i Nes og Hol i Buskerud

NVE gjev løyve til Eima kraftverk i Hol kommune og Todøla kraftverk i Nes kommune, begge i Buskerud. Eima kraftverk vil produsere om lag 8,5 GWh i eit medels år, medan Todøla kraftverk vil produser...
Publisert 16.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Ikkje løyve til Kjækanelva kraftverk

NVE gjev ikkje Clemens Kraft AS løyve til å bygge Kjækanelva kraftverk i Kvænangen kommune i Troms, grunna negative konsekvensar for friluftsliv og reindrift.
Publisert 17.12.2015
Nyheter, Konsesjon

NVE tilrår løyve til Hjertvatn og Røvatn

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Ballangen Energi AS (BEAS) løyve til fortsatt regulering av  Hjertvatn, overføring av vatn frå Røvatn til Hjertvatn og bygging av Røvatn småkraftverk...
Publisert 16.12.2015
Nyheter, Konsesjon

Forslag til tiltak for å sikre tilfredsstillende prissikring i det nordiske kraftmarkedet

Som følge av regelverk som stiller nye krav til terminmarkedene har NVE, sammen med de nordiske regulatorene, innhentet råd om mulige tiltak for å bedre prissikringsmulighetene i det nordiske kraft...
Publisert 15.12.2015
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi