Konsesjon er det samme som tillatelse, løyve eller bevilling. 

Ikke alle tiltak krever konsesjon. Hva som er fritatt, kan du lese mer om under punktene nedenfor og på siden Konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak.

Konsesjonspliktige tiltak, som bygging av vannkraftverk og andre anlegg i vassdragene, større kraftledninger, vindkraft, fjernvarme og andre energianlegg behandles etter energiloven og/eller vassdragslovgivningen.

Konsesjon kan gis der samfunnsnytten er positiv og der det er tatt hensyn til andre miljø- og samfunnsinteresser.

Konsesjonstyper som NVE har ansvar for:

Veiledere om konsesjonsplikt

Kontaktpersoner

Stor vannkraft: Carsten S. Jensen

Småkraftverk: Øystein Grundt

Vannuttak og vassdragsinngrep: Gry Berg

Energikonsesjon: Arne Olsen

Nettkonsesjon: Siv Sannem Inderberg