Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 10.10.2022

Mini-, mikro og småkraftverk

Små kraftverk er en fellesbetegnelse på vannkraftverk som er mindre enn 10 MW. Disse vannkraftverkene kan deles inn i mikrokraftverk, minikraftverk og småkraftverk. 

Konsesjonspliktvurdering

NVE anbefaler at det søkes om konsesjon for alle kraftverk som er over 1 MW (småkraftverk). Er kraftverket under 1MW (mini- eller mikrokraftverk) så er det ikke sikkert at man trenger å søke om konsesjon. Det som er avgjørende er om ditt tiltak er til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser i vassdraget. Er man usikker på dette så vil NVE gjøre en konsesjonspliktvurdering. 

Hvem har konsesjonsmyndighet?

Småkraftverk: For kraftverk med installert effekt mellom 1 og 10 MW er det NVE som har vedtaksmyndighet.

Mini- og mikrokraftverk: For konsesjonspliktige anlegg under 1 MW er det kommunen, med enkelte unntak, som fatter vedtak.

  • Alle søknader om mini- eller mikrokraftverk sendes først til NVE for avklaring om videre saksforløp.
  • Søknader om konsesjon som kommunen skal behandle sender NVE videre til kommunen for behandling etter vannressursloven.
  • Anlegg som NVE har vurdert til ikke å være konsesjonspliktige etter vannressursloven behandles av kommunen etter plan- og bygningsloven, med mindre de kan bygges i medhold av eksisterende konsesjonsvilkår for et anlegg.

Lovgrunnlaget

De som skal bygge et kraftverk vil komme i kontakt med flere lover og forskrifter som skal sikre at hensynet til allmenne interesser blir ivaretatt. De viktigste er vannressursloven, plan- og bygningsloven og energiloven, men også andre lover kan være aktuelle.

 

Nyttig informasjon

Kontaktinformasjon

Småkraft:

Seksjonssjef Carsten Stig Jensen

Telefonnummer: 908 50 206

Mini- og mikrokraft:

Seksjonssjef Gry Berg

Fakta

Mikrokraftverk
Under 100 kW (0,1 MW)

Minikraftverk
100 kW - 1000 kW (0,1 - 1,0 MW) 

Småkraftverk
1000 kW - 10 000 kW (1 - 10 MW)