Publisert 13.05.2020 , sist oppdatert 16.02.2023

Klassifisering

Alle vassdragsanlegg skal klassifiseres i en av fem konsekvensklasser, ut fra en vurdering av skadepotensialet ved brudd, svikt eller feilfunksjon på anlegget. Konsekvensklassen avgjør hvor stor del av forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) som gjøres gjeldende, samt nivået på enkelte forskriftskrav.

Eieren av vassdragsanlegget plikter å foreta en vurdering av anleggets bruddkonsekvenser, og sende begrunnet forslag om konsekvensklasse til NVE. NVE treffer deretter vedtak om konsekvensklasse for anlegget, basert på mottatt dokumentasjon. Ved søknad om tiltakskonsesjon eller konsesjonspliktvurdering, skal forslag om konsekvensklasse for vassdragsanleggene følge søknaden.

Hvis du ikke har fagkompetanse om dammer og vannveier, eller hvis det gjelder et mindre anlegg, velger du "Enkel klassifisering" under.

Trykkrør og klassifisering

Alle vassdragsanlegg skal klassifiseres. Eier du en dam/demning eller trykkrør til kraftverk? Da må du søke NVE om å få anlegget klassifisert. Illustrasjonsfoto: Øystein Nøtsund, NVE.

 

Kvalifikasjonskrav

Det er i utgangspunktet ingen kvalifikasjonskrav knyttet til klassifisering av vassdragsanlegg. I de fleste tilfeller vil anleggseier selv være i stand til å skaffe nødvendig dokumentasjon og fremme et forslag om konsekvensklasse til NVE.

I kompliserte klassifiseringssaker anbefaler imidlertid NVE at personer med relevant fagkompetanse benyttes. I tilfeller der det er nødvendig å gjennomføre dambruddsbølgeberegninger forutsettes bruk av kvalifisert personell.

Definisjoner

Vassdragsanlegg = dammer og vannveier med tilhørende konstruksjoner

Dam = Demning/konstruksjon som demmer opp vann, uavhengig av formål

Vannvei = Flomløp, kanal og sluseanlegg med tilhørende konstruksjoner, samt tunnel, sjakt, rør, ledning og øvrige systemer med tilhørende konstruksjoner som leder vann i tilknytning til kraftproduksjon

Skjema for klassifisering av dammer og trykkrør

For å sikre at forslaget til konsekvensklasse inneholder alle nødvendige opplysninger, kan søknaden suppleres med utfylte klassifiseringsskjemaer:

Wordfil:
Skjema for klassifisering av trykkrør og klassifisering av dammer

Pdf-fil:
Skjema for klassifisering av trykkrør og klassifisering av dammer

 

Veiledning (.pdf)