Publisert 14.05.2020 , sist oppdatert 26.07.2021

Introduksjon til klassifisering

Alle dammer og vassdragsanlegg skal klassifiseres. Eier du en dam/demning eller et trykkrør til kraftverk? Da må du søke NVE om å få anlegget klassifisert.

Klassifiseringen skjer etter hvilken konsekvens et dambrudd har. Konsekvensklasse 4 er mest alvorlig, og ved konsekvensklasse 0 har dambruddet ingen konsekvenser. Tenk deg at dammen brister og det ligger en hytte nedenfor. Da må du vurdere om bølgen fra det tenkte bruddet treffer hytta. Hvis du mener vannet når hytta, så hører dammen til i konsekvensklasse 1.

Eier skal vurdere hva som går galt hvis dammen ryker.
Eieren har ansvaret for å vurdere konsekvensklassen. Eieren må legge frem et forslag til konsekvensklasse som NVE skal godkjenne. Det er alvorlige konsekvenser hvis dambruddet går ut over mennesker, miljø og eiendom. Dammen vil da bli klassifisert i konsekvensklasse 4, 3, 2 eller 1. Anlegg uten konsekvenser ved dambrudd blir satt i konsekvensklasse 0.

Foto: Kristoffer Skogseid, NVE

Konsekvensklasse 3 og 4
Dette er de høyeste konsekvensklassene. Grenseverdien for konsekvensklasse 3 er 20 hus, det vil si at hvis 20 hus eller mer blir rammet av bruddbølgen, vil dammen bli satt i konsekvensklasse 3. Neste grenseverdi er 150 hus, da blir det konsekvensklasse 4. Det er flere vurderinger som må gjøres, og de er nærmere beskrevet i damsikkerhetsforskriften og vår veileder for klassifisering.

Konsekvensklasse 2
Straks ett hus blir berørt av bruddbølgen, vil vassdragsanlegget være i konsekvensklasse 2. Infrastruktur som viktige veier og jernbane kan også utløse denne konsekvensklassen.

Konsekvensklasse 1
Hvis en hytte eller mindre viktig vei blir rammet av bruddbølgen, kan det være riktig at dammen eller vannveien skal være i konsekvensklasse 1.

Konsekvensklasse 0
I denne sammenhengen er det viktig å legge merke til at anlegg som er mindre enn visse grenseverdier, kan settes i konsekvensklasse 0 uten melding eller søknad til NVE. Det gjelder
- dammer som er lavere enn 2 m og som samtidig har et oppdemt volum som er mindre enn 10 000 m3
- trykkrør der produktet av trykk (MPa) og diameter (meter) er mindre enn 0,2 (1 MPa svarer til 100 m vasstrykk).

For eksempel: Hvis du eier et trykkrør til kraftverk som er 60 cm i diameter og fallhøyden er 30 m, så vil produktet av trykket og rørdiameteren bli under kravet på 0,2 (eksempel: 0,6m x 0,3 = 0,18). Dermed blir røret automatisk satt i konsekvensklasse 0.

NVE må ha kart og bilder som følger søknaden
Hvor mye dokumentasjon du må sende inn avhenger av hvor usikker du er på den konsekvensklassen du foreslår. Dokumentasjon som bør være med:

  • Foto etter en befaring i området nedenfor dammen
  • Kart der dammen er tegnet inn
  • Kart som markerer hus, hytter, broer og veier som du tror blir berørt (vi vurderer også dette)
  • Vurdering av følgeskader som ras og erosjon (sjekk for eksempel løsmassekart)

NVE fatter vedtak om konsekvensklasse med grunnlag i tilsendt dokumentasjon. Hvis vi er i tvil om hva som er riktig konsekvensklasse kan vi be om mer dokumentasjon. Du finner en fullstendig liste i veilederen.

Hvorfor setter vi dammer og vannveier i ulike konsekvensklasser?
For vassdragsanlegg i konsekvensklasse 4, 3, 2 og 1 gjelder en rekke sikkerhetskrav. Noen er administrative, slik som kravet om internkontroll og kravet om kompetanse for eget personell og for rådgivere. Andre sikkerhetskrav er rene tekniske krav til dammen eller vannveien. Konsekvensklassene kan brukes til å differensiere kravene.

For anlegg i konsekvensklasse 0 gjelder bare et fåtall av kravene i damsikkerhetsforskriften (lenke). De viktigste bestemmelsene er at den ansvarlige for et vassdragsanlegg er eieren (§ 2-2). Som eier skal du skal sørge for at det står gjerder og skilt ved dammen slik at sikkerheten til allmennheten er ivaretatt (§ 7-6). Hvis ulykken er ute, må du melde fra til NVE (§ 7-11).

Klassifiseringsarbeid i NVE, saksgang og omfang
For nye anlegg må du legge ved forslag til konsekvensklasse når du søker om konsesjon eller konsesjonspliktvurdering. Nye anlegg, eksisterende anlegg som ikke er klassifisert, eller anlegg der det er tvil om konsekvensklassen, må vurderes. For anlegg som alt er klassifiserte, må du gjøre nye vurderinger med jevne mellomrom for å kontrollere at konsekvensklassen er rett. Dersom du mener at konsekvensklassen er feil, skal du søke NVE om omklassifisering (vedlagt nødvendig dokumentasjon). Hvis det er tvil om konsekvensklasse kan vi kreve at det blir gjennomført en dambruddsbølgeberegning, eller bestemme at vassdragsanlegget blir plassert i høyeste aktuelle konsekvensklasse.