Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 08.03.2023

Veileder for klassifisering av vassdragsanlegg

Veileder til damsikkerhetsforskriftens kapittel 4, publisert juni 2014

I veilederen er det gjort en systematisk gjengivelse av bestemmelsene i kapittel 4 om klassifisering av vassdragsanlegg i forskrift av 18.12.2009 om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften). Det er videre gitt utfyllende forklaringer og anbefalinger til bestemmelsene og opplysninger om hvordan NVE vil praktisere bestemmelsene. 

NVE fatter vedtak om konsekvensklasse i henhold til § 4-1. NVEs vedtak fattes med bakgrunn i et begrunnet forslag fra den ansvarlige for vassdragsanlegget. Vedtak om plassering i konsekvensklasse er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven som kan påklages til Olje- og energidepartementet.

Veilederen er ment som et hjelpemiddel for personell hos ansvarlige for vassdragsanlegg (dammer og vannveier) og for rådgivere som skal utarbeide begrunnede forslag til konsekvensklasse for anleggene. For personer som allerede har erfaring med å utarbeide forslag til klassifisering kan mye av det som står i veilederen allerede være kjent stoff. Vi håper likevel veilederen kan fungere som et nyttig oppslagsverk.

Dersom det er tvil om konsekvensklassen, krav til dokumentasjon m.m., etter at de generelle anvisningene i veilederen er fulgt, er det mulig å kontakte NVE for konkret veiledning før innsending av forslag til konsekvensklasse.

Veilederen er også ment som informasjon til interesserte om damsikkerhetsforskriftens bestemmelser om konsekvensklasser. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til NVE.

 

Spørsmål, kommentarer, o.l. kan rettes til NVEs kontaktperson, se kontaktinformasjon i høyre kolonne.

Rettelser i veileder

Side 16 kapittel 2.6 fjerde avsnitt, rettelse andre setning etter «§ 5-9»: eller har annen betydning for dammens konstruksjon, eksempelvis bunntappeløp, skal følge dammens konsekvensklasse. Resten av setningen strykes.

Side 27 syvende avsnitt, ny andre setning: Det skal vurderes om andre initialvannføringer enn Qm og Qdim kan gi større bruddkonsekvenser.

Side 27 syvende avsnitt, ny siste setning: Qm opptrer ofte og regnes ikke som en skadeflom, dvs. at det ikke skal trekkes fra skader pga. Qm.

Side 31, formel for Oppholdstid pr. ansatt rettes til 4 x 31 x 14/8760 = 0,198 og formel for Boenheter rettes til 0,198 x 2/2,2 = 0,18.