Publisert 27.06.2018 , sist oppdatert 28.04.2023

Veileder for revurdering av vassdragsanlegg

Veileder til damsikkerhetsforskriftens § 7-5, publisert juni 2018

Veileder for revurdering av vassdragsanlegg (1/2018) utdyper bestemmelsene i § 7-5 om revurdering i forskrift av 18.12.2009 om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften).

Veilederen er ment som et hjelpemiddel for personell hos ansvarlige for vassdragsanlegg (dammer og vannveier) og for kvalifiserte fagpersoner som skal utføre revurdering.

Revurdering er en grundig undersøkelse og tilstandsanalyse av et etablert vassdragsanlegg som skal klarlegge om anlegget har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2, 3 og 4 skal revurderes minst hvert 15. år og vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 minst hvert 20. år. Revurdering skal også foretas hvis det gjennom interntilsyn eller på annen måte avdekkes svakheter og mangler ved anlegget eller endringer i lastforutsetninger som kan påvirke sikkerhetsnivået ved anlegget. NVE kan kreve at slike revurderinger gjennomføres.

Revurderingen skal omfatte alle anleggsdeler og skal være en kontroll i forhold til krav som følger av forskriften. Revurderingen av en dam skal alltid inkludere alle flomløp. Revurderingen skal dokumenteres i en rapport. Rapporten skal også gi oversikt over hele vassdragsanlegget, herunder plassering av anlegget og tilhørende komponenter og overføringer. Der det er flere dammer ved magasinet, skal oversikten inneholde plasseringen av disse.

Ved revurdering skal det gjennomføres nye flomberegninger dersom tidligere godkjente flomberegninger er basert på beregning av tilløpsflom som er eldre enn 15 år for anlegg i konsekvensklasse 2, 3 og 4 eller eldre enn 20 år for anlegg i konsekvensklasse 1. Flomberegninger og andre beregninger skal gjennomføres på nytt dersom det er gjort endringer på anlegg eller er avdekket store feil eller usikkerheter i datagrunnlaget. Godkjente flomberegninger, jf. § 5-7, skal foreligge før revurderingsrapport sendes NVE for godkjenning.

Revurdering skal utføres og kontrolleres av uavhengige kvalifiserte fagpersoner innenfor relevante fagområder, jf. § 3-5. Godkjente fagansvarlige, jf. § 3-7, skal enten utføre revurderingen eller kontrollere revurderingsrapporten. For vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 gjelder ikke kravet om kontroll dersom godkjent fagansvarlig har utført revurderingen. Av revurderingsrapporten skal det fremgå hvem som har utført og hvem som har kontrollert innen aktuelle fagområder. NVE kan kreve at det gjennomføres uavhengig kontroll av revurderingsrapporten av kvalifisert person utpekt av NVE.
NVE ber om at tidspunkt for revurderingsinspeksjon meldes til NVE i god tid, slik at eventuell deltagelse kan planlegges.

Spørsmål og kommentarer kan rettes til NVEs kontaktperson, se kontaktinformasjon i høyre kolonne.

Egenerklæringsskjema

Skjema for egenerklæring skal fylles ut og sendes sammen med revurderingsrapporten til NVE.

Utfylling av tabellen i DEL 5 vil oppfylle kravet til den ansvarliges innsending av forslag til tiltak og tilhørende framdriftsplan i damsikkerhetsforskriften § 7-5 siste ledd.

Skjema
Bokmål  |  Nynorsk