Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 29.05.2024

Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger

Retningslinjer til damsikkerhetsforskriftens § 2-4, publisert juni 2009 (tredje utgave)

Norske dammer er generelt bygd med gode sikkerhetsmarginer og har derfor svært lav bruddsannsynlighet. Dersom dambrudd likevel skulle oppstå, er det viktig å ha en oversikt over mulige konsekvenser av den resulterende flommen/bruddbølgen. Bølgens utvikling vil være avhengig av flere forhold, som f.eks. hvor raskt dammen bryter sammen og hvor langt unna dammen man betrakter den. Bølgens utvikling i vassdraget beskrives ved å gjennomføre teoretiske dambruddsbølgeberegninger som bygger på ikke-stasjonære beregningsmetoder.

Med hjemmel i § 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg og i brev av 28.05.93 har NVE stilt krav om at det skal gjennomføres dambruddsbølgeberegninger og utarbeides dambruddskart for dammer i klasse 3 og 2 (i brevet av 1993 benevnt klasse 1 og 2). Denne retningslinjen viser hvordan dambruddsbølgeberegninger bør gjennomføres og dokumenteres. Retningslinjene erstatter Veileder for dambruddsbølgeberegninger. For løsning på spesielle problemer som ikke er omtalt i denne retningslinjen, henvises det til aktuell faglitteratur i hydraulikk, brukermanualer til aktuelle beregningsprogrammer og ICOLD Bulletin 111.

Hovedmålsettingen med dambruddsbølgeberegninger og tilhørende dambruddskart er at de skal danne grunnlag for beredskaps- og evakueringsplaner i de kommunene som blir berørt og for beredskapsplaner for den ansvarlige for dammen. De kan også brukes som grunnlag for klassifisering av dammer. De viktigste resultatene fra en dambruddsbølgeberegning er maksimale vannstander pga. dambruddsbølgen og den tiden man har til rådighet for evakuering. I noen tilfeller vil også vannhastigheter og vannstandsstigning være av spesiell interesse. Maksimale vannstander presenteres som oversvømt område på dambruddskart.

Tid for evakuering og andre resultater gjengis i tabeller direkte på kart og i rapport. Allerede ved igangsetting av beregningene bør den ansvarlige ha en plan for hvordan disse resultatene skal presenteres for egen organisasjon, lokale myndigheter og evt. andre parter. Det anbefales å ta kontakt med lokale myndigheter allerede i en tidlig fase.

NB: Det er gitt ut ett tillegg til retningslinjene. Se høyre kolonne.

 

Spørsmål, kommentarer, o.l. kan rettes til NVEs kontaktperson, se kontaktinformasjon i høyre kolonne.

Innsending av digitale DBBB-filer

NVE ber om at innsendelse av digitale filer for dambruddsbølgeberegninger samles i en geodatabase med egenskapsdata og sendes til nve@nve.no med kopi til wdm@nve.no.

Bruk geodatabasen som lastes ned via lenken under. Sammen med geodatabasen ligger det et Excel-ark som beskriver hvilket format og informasjon som skal legges inn på de ulike feltene i geodatabasen. Ikke endre navn eller format på feltene på i geodatabasen. Ikke legg til nye felt i geodatabasen. Gis-filene legges inn i geodatabasen ved bruk av funksjonen «APPEND» i ArcGIS.

NVE ber om at følgende digitale data oversendes:

  • Digitale dambruddsoner (f.eks. Q1000 og QM)
  • Digitale flomsoner for initialflommene (f.eks. Q1000 og QM)
  • Digitale tverrprofiler (f.eks. Q1000 og QM)
  • Digitale soner for fareområder (f.eks. Q1000 og QM)

 

LAST NED GEODATABASE HER (.zip)

Ved spørsmål kontakt Wolf-Dietrich Marchand på e-post wdm@nve.no.