Publisert 26.02.2015 , sist oppdatert 02.06.2023

Konsesjonsbehandling av vannkraft

Norge er en av verdens største vannkraftprodusenter. Faktisk produksjon varierer fra år til år, avhengig av værforhold.

De fleste vannkraftverk kan ikke bygges uten formell tillatelse fra konsesjonsmyndigheten. NVE har forvaltningsansvar for alle konsesjonspliktige kraftverk. Dette forvaltningsansvaret omfatter hele søknadsprosessen, fra meldinger og søknader til oppfølging i byggetiden og tilsyn etter at kraftverket er satt i drift. Les mer om konsesjonsbehandling.

Vannkraftdatabase

Se oversikt over utbygd vannkraft i Norge

Vannkraftpotensialet

Ved inngangen til 2016 var Norges vannkraftpotensial på om lag 212 TWh per år. Om lag 62 % er utbygd. Les mer om vannkraftpotensialet.

Samlet plan for vassdrag

Samlet plan for vassdrag ble etablert på 1980-tallet med målsetning om en samlet, nasjonal forvaltning av landets vassdrag. Les mer om Samlet Plan.

Verneplan for vassdrag

Mellom 1973 og 2009 vedtok Stortinget Verneplan for vassdrag I-IV, med suppleringer. Vassdragene i verneplanen skal til sammen utgjøre et representativt utsnitt av Norges vassdragsnatur. Les mer om Verneplan for vassdrag.

Historikk

Kraften fra fallende vann har vært brukt i hundrevis av år til å drive mekaniske innretninger som møller og kvern direkte, men det var først på 1800-tallet at vannkraft kunne brukes effektivt til å produsere strøm. Francisturbinen ble utviklet i 1848, og Peltonturbinen i 1870. Begge turbintyper er i utbredt bruk i dag.

Norges klima og topografi gjør at det ligger spesielt godt til rette for vannkraft her. Utbyggingen av vannkraft skjøt fart tidlig på 1900-tallet, og i dag produseres om lag 135 TWh årlig i Norge. Les mer om vannkraftens historie.

Kontaktinformasjon

Vannkraftkonsesjoner, konsesjonspliktvurderinger og revisjon av vannkraft:

Seksjon for vannkraftkonsesjoner

Andre vassdragsinngrep som drikkevann, settefisk og grunnvannsuttak, samt mini- og mikrokraftverk:

Seksjon for grunnvann- og vassdragskonsesjoner

*husk å merke e-post med navn på seksjonen du vil komme i kontakt med.

vinkeloverløp Moelv kraftverk
Foto: Arne Hamarsland, NVE