Publisert 02.11.2015 , sist oppdatert 26.01.2024

Større vannkraftsaker

For større kraftutbyggingssaker er det Kongen i statsråd som gir konsesjon. Dette gjelder de fleste reguleringer og overføringer, kraftverk med en større installasjon enn 10 MW, og erverv av vannfall etter industrikonsesjonsloven.

For større utbyggingssaker som faller under:

  • vannressursloven, med installasjon større enn 10 MW
  • vassdragsreguleringsloven
  • industrikonsesjonsloven

skriver NVE en innstilling til Energidepartementet (ED), hvor vi anbefaler eller fraråder konsesjon. ED forbereder saken for regjeringen som eventuelt fatter vedtak om utbygging i form av en kongelig resolusjon.

Søke om konsesjon

Er du i tvil om prosjektet krever konsesjon? Mindre tiltak kan være konsesjonsfrie. Les mer om konsesjonspliktvurdering.

Gjeldende NVE-veileder for større vannkraftsaker er "Rettleiar 3/2010". Denne kan lastes ned fra høyre marg. NVE ber om at meldinger og søknader utarbeides etter standardoppsettet i veilederen. Les mer om saksgang.

Ikke alle prosjekter må meldes og konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredning (KU). Mindre tiltak kan ta utgangspunkt i søknadsmalen for småkraftverk, som finnes via lenken i høyre marg. Les mer om kravene.

Opprusting og utvidelse

Opprusting og utvidelse av vannkraftverk dekker begreper som modernisering, effektivisering og ombygging av vannkraftverk. Begrepet opprusting og utvidelse skiller klart på hva som kan gjøres innenfor rammen av den konsesjonen et kraftverk har og hva som krever ny konsesjonsbehandling. Les mer om opprusting og utvidelse.

Konsesjonskraft og konsesjonsavgifter

Konsesjoner gitt etter vassdragsreguleringsloven eller industrikonsesjonsloven har vilkår om at det skal avgis konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Les mer om konsesjonskraft og konsesjonsavgifter.

Revisjon av konsesjonsvilkår

Ett av vilkårene i en reguleringskonsesjon sier at vilkårene kan revideres en gitt tid etter at konsesjonen ble gitt (for tiden 30 år). Dette gir muligheten til å bedre miljøforholdene i regulerte vassdrag. Les mer om revisjon av konsesjonsvilkår.