Publisert 14.09.2015 , sist oppdatert 03.07.2023

Konsesjonspliktvurdering

Større vannkraftutbygging

NVE tilrår at det blir søkt om konsesjon for kraftverk over 1000 kw utan fyrst å få ei vurdering av konsesjonsplikta, då desse vanlegvis vil røre ein eller fleire allmenne interesser.

Saksgang for større vannkraftutbygging.

Små vannkraftverk

Tiltakshavar  kan be NVE vurdere konsesjonsplikt etter § 18 i vassressurslova for å avklare vidare saksgang.

Saksgang for små vannkraftverk.

Vindkraft

Vindkraftverk for produksjon av elektrisitet er omfattet av energiloven og er normalt konsesjonspliktig.

Anlegg som består av inntil 5 vindturbiner med en samlet installert effekt under 1 MW er fritatt fra konsesjonsplikten.

Saksgang for vindkraftverk.

Andre vassdragsinngrep

Også andre vassdragsinngrep enn vannkraftverk trenger vanligvis konsesjon fra NVE. Dette gjelder for eksempel vannuttak til snøproduksjon, drikkevann eller smoltproduksjon. Grunnvannstiltak hører også til her.

Andre energianlegg

Alle energianlegg med en komponent over 1000 volt må ha konsesjon etter energiloven. NVE har mottatt søknader om anlegg for bølgekraft og tidevannskraft.

Saksgang for andre energianlegg.

Omsetningskonsesjoner

Alle som skal drive med kraftomsetning, kraftproduksjon eller nettvirksomhet må først være gitt en omsetningskonsesjon.

Om konsesjonsbehandling i NVE

Vannkraft
NVE fatter egne vedtak i en del vannkraftsaker. For andre fremmer vi en innstilling til OED eller fylkeskommunen. Her finnes nærmere informasjon om tema knyttet til ulike vannkrafttiltak, til nytte både for søkere og allmennheten.

Andre vassdragsinngrep
Også andre vassdragsinngrep enn vannkraftverk trenger vanligvis konsesjon fra NVE. Dette gjelder for eksempel vannuttak til snøproduksjon, drikkevann eller smoltproduksjon. Grunnvannstiltak hører også til her.

Nett
Kraftledninger og transformatorstasjoner trenger anleggskonsesjon. I tillegg trenger nettselskaper områdekonsesjoner. Hele Norge er delt inn i områder hvor det er gitt områdekonsesjon til ett nettselskap i hvert område. Dette nettselskapet har tillatelse til å bygge og drive fordelingsnettet innenfor sitt område, for eksempel en kommune.

Vindkraft
Vindkraftverk trenger konsesjon hvis en eller flere komponenter har en spenning på over 1000 volt (1 kV). 
 
Fjernvarme
Et fjernvarmeanlegg produserer, overfører og fordeler varmt vann eller en annen varmebærer til eksterne forbrukere. Anlegget består hovedsakelig av en varmesentral og et fjernvarmenett. Anlegg som forsyner eksterne brukere og har en ytelse over 10 MW trenger konsesjon.

Gass- og kullkraft
NVE behandler søknader og meldinger om bygging og drift av varmekraftanlegg, herunder gasskraft og kullkraft, gasslager/gassrør og gassmottaksanlegg.

Andre energianlegg
Alle energianlegg med en komponent over 1000 volt må ha konsesjon etter energiloven. NVE har mottatt søknader om anlegg for bølgekraft og tidevannskraft.

Omsetningskonsesjoner
Alle som skal drive med kraftomsetning, kraftproduksjon eller nettvirksomhet må først være gitt en omsetningskonsesjon.

Stor vannkraft

NVE tilrår at det blir søkt om konsesjon for kraftverk over 1000 kw utan fyrst å få ei vurdering av konsesjonsplikta, då desse vanlegvis vil røre ein eller fleire allmenne interesser.

Små vannkraftverk

Tiltakshavar  kan be NVE vurdere konsesjonsplikt etter § 18 i vassressurslova for å avklare vidare saksgang. Dette gjeld småkraftverk, mini- og mikrokraftverk.