Publisert 06.11.2015 , sist oppdatert 10.01.2024

Revisjon av konsesjonsvilkår

Det er nå mulig å bedre miljøforholdene for en del av de eldste vassdragsreguleringene, ved å revidere konsesjonsvilkårene.

Fram til 2022 vil vilkårene for ca 430 konsesjoner kunne tas opp til revisjon. Konsesjonene fordeler seg på til sammen 187 vassdrag eller vassdragsavsnitt.

Revisjonsadgangen omfatter konsesjoner gitt med hjemmel i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven. Tabell over potensielle konsesjoner til revisjon finner du øverst til høyre.

Nasjonal prioritering av vannkraftkonsesjoner til revisjon 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Miljødirektoratet har gått gjennom alle regulerte vassdrag med konsesjoner som kan revideres innen 2022. I prosjektet har en vurdert hvordan viktige miljøverdier kan ivaretas gjennom å legge til rette for kostnadseffektive tiltak. Hovedformålet har vært å gjøre en samfunnsmessig avveining av gevinstene av mulige miljøforbedringer i vassdragene, i forhold til de samfunnsmessige kostnadene i form av redusert fornybar og regulerbar kraftproduksjon.

Utredningen inneholder direktoratenes felles faglige anbefaling om hvilke vassdrag som bør prioriteres ved revisjon, ut fra de forutsetninger som er lagt til grunn. Rapporten kan lastes ned fra lenken til høyre.

Les mer om revisjonsprosjektet

Generelt om revisjon av vilkår

Revisjon av vilkår i eldre vassdragsreguleringskonsesjoner vil være en sentral oppgave for vassdragsmyndighetene i årene som kommer. Det er normalt fastsatt vilkår når det er gitt tillatelser/konsesjoner for tiltak i vassdrag. Konsesjonsvilkårene regulerer blant annet forholdet mellom konsesjonæren og allmenne interesser. Det er bare for tillatelser etter vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven at det foreligger lovhjemmel til å revidere vilkårene. OEDs retningslinjer ligger til grunn for behandlingen av revisjonssaker.

Et krav om revisjon av vilkår bør normalt fremmes og koordineres gjennom de berørte kommunene, eller ved representanter for allmenne interesser som frilufts- og naturvernorganisasjoner. Det er en fordel om de som fremmer krav har en lokal forankring. Vannregionutvalget for det aktuelle området kan også fremme krav om revisjon. NVE vil på grunnlag av kravene beslutte om det skal åpnes for revisjon av vilkårene.

Formål
Hovedformålet med en revisjon vil være å bedre miljøforholdene i regulerte vassdrag. Kjernen i en revisjon vil være å avveie dette formålet opp mot formålet med selve konsesjonen, som er kraftproduksjon. Revisjonsadgangen er ment å innebære en modernisering eller ajourføring av konsesjonsvilkårene, blant annet når det gjelder miljø. Revisjonen skal også gi anledning til å oppheve vilkår som har vist seg urimelige, unødvendige eller uhensiktsmessige.

Standardvilkår
I nyere konsesjoner er det innført standardvilkår som gir hjemmel for å kunne pålegge ulike miljøtiltak. NVE vil innføre dagens standardvilkår i samtlige revisjoner. Det gir mulighet til å pålegge regulanten miljøtiltak uten konsekvenser for energiproduksjon. 

Det er bare konsesjonsvilkårene som kan revideres, ikke selve konsesjonen, som for eksempel høyeste regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV). Privatrettslige forhold omfattes ikke, og normalt omfattes heller ikke økonomiske vilkår.

Vanndirektivet
EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet) og den norske vannforskriften er sentrale i revisjonsprosessen. De lokale tiltaksanalysene samt forvaltningsplanene gir nyttige innspill til prioriteringene av miljøhensyn og hvilke tiltak som bør vurderes i revisjonen. Revisjon av konsesjonsvilkår vil være et sentralt virkemiddel for å forbedre miljøtilstanden, som er et hovedmål i vannforskriften. Revisjonsprosessen bør derfor samordnes med vanndirektivarbeidet så langt det er mulig og hensiktsmessig.

Retningslinjene med tilhørende vedlegg gir utdypende informasjon om revisjonsprosessen.

Prioritering av vassdrag til revisjon

NVE og Miljødirektoratets fellesrapport om nasjonal prioritering av konsesjoner til revisjon: NVE-rapport 49/2013

Forenklet rapportutgave: NVE-rapport 72/2013

Foto: Arne T. Hamarsland, NVE
Foto: Arne T. Hamarsland, NVE

Kontaktpersoner i NVE

Seksjonssjef Carsten Stig Jensen

Seniorrådgiver Ingrid Haug