Publisert 03.04.2009 , sist oppdatert 18.06.2021

Andre sakstyper

NVE gir tillatelse til midlertidige endringer i manøvreringsreglementet i ulike situasjoner. Nedlegging av vannkraftanlegg kan også kreve tillatelse.

Midlertidige tillatelser
Når det er gitt konsesjon etter vassdragslovgivningen, skal de fastsatte vilkårene følges. Dersom det er nødvendig å fravike reglene om reguleringsgrenser, minstevannføring eller lignende må det innhentes egen tillatelse til det. Dette gjelder selv om fraviket er nødvendig for å gjennomføre tiltak som er pålagt av NVE etter sikkerhetsforskriftene.

Søknad sendes til NVE, som kan gi midlertidig tillatelse etter vannressursloven § 8 til å fravike gjeldende reglement når formålet er behovet for reparasjoner, opprensking og naturfaglige undersøkelser.

Søknaden skal inneholde en begrunnelse for og en beskrivelse av det arbeidet som skal gjøres. Videre skal det redegjøres for hydrologiske og eventuelle miljømessige konsekvenser av tiltaket. Søknaden skal sendes til NVE i god tid, dvs. minst tre måneder før endringen skal finne sted. NVE vil normalt kunngjøre saken med høringsfrist på minst 20 dager, og innhenter uttalelser fra kommuner og fra Fylkesmannen i aktuelt fylke. Tillatelse kan gis av NVE.

Tiltakshaver må selv sikre seg at forholdet til private rettigheter som kan bli berørt er ivaretatt.

Tiltak i alvorlige faresituasjoner
Ved særskilt og uvanlig fare i vassdragene kan NVE gi pålegg om – ev. tillatelse til – at tiltakshavere innretter sin virksomhet slik at faren reduseres, jf. vannressursloven § 40. Dette kan f.eks. gjelde ras eller ved flomsituasjoner hvor endret manøvrering kan redusere faren. Tiltakshaver bør selv varsle NVE når en slik situasjon kan oppstå. 

Ved manglende vedlikehold av vassdragsanlegg kan NVE også gi pålegg for å redusere faren.

Nedlegging av vassdragsanlegg - vannressursloven §§ 41 – 42
Nedlegging som medfører påtakelig skade eller ulempe for allmenne interesser krever konsesjon etter vannressursloven § 8. Det kan settes vilkår om bl.a. hel eller delvis nedlegging, opprydding og tilbakeføring til forholdene til før anlegget ble bygd. Anlegget kan ev. overføres til noen som ønsker det opprettholdt mot å overta det hele og fulle ansvaret. Les mer om å søke om nedlegging på denne siden Nedlegging av vassdragsanlegg.

Anlegg som har konsesjon etter industrikonsesjonsloven for erverv av fall eller reguleringskonsesjon etter vassdragsreguleringsloven, kan ikke nedlegges uten konsesjonsmyndighetenes samtykke.