Publisert 16.01.2009 , sist oppdatert 28.09.2022

Konsesjonsbehandling av gass- og kullkraft

NVE behandler søknader og meldinger om bygging og drift av varmekraftanlegg, herunder gasskraft og kullkraft, gasslager/gassrør og gassmottaksanlegg.

Naturgassens viktigste anvendelse verden over er som energibærer. Eksporten av gass fra norsk sokkel startet i 1977 og Norge er idag verdens tredje største eksportør av gass.

Miljøvirkningene av et gasskraftverk avhenger av hva som er realistiske alternativer. Dersom alternativet er olje eller kullkraft, oppnås reduserte utslipp.  Selv der gass gir miljøgevinster er det ikke åpenbart at dette skal velges dersom kostnadene knyttet til tiltaket er store og tilsvarende forbedringer kan oppnås til en lavere kostnad. Samtidig kan etablering av gasskraftverk foretrekkes basert på økonomiske hensyn selv der dette ikke er den miljømessig beste løsningen.

NVE har et internasjonalt perspektiv ved vurdering av gassbruk. Løsninger som gir økt import av kullkraft eller avvikling av norsk industri kan redusere norske utslipp, men gi nettoøkning i utslippene globalt. Gasskraft med CO2-håndtering er teknisk mulig i dag, og har potensial for forbedret effektivitet og betydelig reduserte kostnader ved teknologiutvikling på lang sikt. Foreløpig ser det imidlertid ikke ut til å finnes incentiver for aktører til å velge en slik løsning, verken i Norge eller andre steder i verden. Endrede rammebetingelser må til for at CO2-håndtering skal bli en foretrukket løsning for investorer i gasskraft ut fra en kommersiell vurdering.