Vannkraft - NVE

Vannkraften utgjør mesteparten av den norske kraftproduksjonen. Ved inngangen til 2020 var midlere årlig produksjon i det utbygde vannkraftsystemet beregnet til 135,6 TWh, hvorav små kraftverk utgjør 11,1 TWh. Installert effekt for vannkraft i Norge er på 32 671 MW.

En av NVEs forvaltningsmessige oppgaver er å ha oversikt både over eksisterende kraftverk og potensial for nye prosjekter. Ved inngangen til 2020 var det under bygging 2,6 TWh ny vannkraft og ytterligere 4,5 TWh har fått utbyggingstillatelse som er ikke realisert enda. Videre er det under konsesjonsbehandling 3,6 TWh ny vannkraftproduksjon.

Som grunnlag for vannkraftpotensialet legges det til grunn en referanseperiode på 30 år. Referanseperioden for vannkraftpotensialet ble oppdatert fra og med 2012 og er nå basert på perioden 1981-2010. Tidligere ble det lagt til grunn perioden 1970-1999. En nærmere beskrivelse om oppdatering av referanseperioden finnes her.

NVE publiserer en kvartalsvis oversikt over endelige tillatelser og ny utbygging for foregående kvartal og totaltall for kalenderåret. Videre inneholder oversikten inneholder blant annet hvor mye ny kraft som er under bygging og endelige tillatelser som ikke er utbygd eller under bygging.

nettsiden er det en oversikt med blant annet saker knyttet til vannkraftutbygging. Oversikten viser imidlertid ikke hvilke prosjekter som er realisert.

Per 1.1.2020 består det utbygde vannkraftsystemet av:

Kategori

Antall

Ytelse [MW]

Midlere årsproduksjon [TWh]

Under 1 MW

574

186

0,8

1-10 MW

737

2 633

10,3

10-100 MW

257

9 582

42,3

Over 100 MW

83

20 270

82,4

Pumper

30

---

-0,2

Totalt

Kraftverk:1651

Pumper: 30

32 671

135,6