Publisert 31.10.2019 , sist oppdatert 11.06.2024

Ny kraftproduksjon

Oversikten viser NVEs, Energidepartementets (ED) og kommunenes endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye kraftprosjekter, og innrapportert oppstart av ny kraftproduksjon.

Oversikten omfatter ny vannkraft,  vindkraft og solkraft i Norge. For vannkraftprosjekter skilles det mellom opprusting og utvidelse, små vannkraftverk samt vannkraft over 10 MW.

Et vedtak er endelig enten når kommunenes eller NVEs vedtak ikke påklages eller når ED har gjort vedtak etter klagebehandling eller innstilling.

Frem til fjerde kvartal 2021 lagde vi en rapport for kvartalet med kommentarer til tabellene i rapporten. Fra første kvartal 2022 legger vi ut kun tabellene med tall for aktuelt kvartal og summen for kalenderåret.

 

Kontakt

Fagansvarlig:
Seming Skau

Om datagrunnlaget for Ny kraftproduksjon

Tallene i denne oversikten vil ikke direkte kunne sammenlignes med tall for NVEs vedtak isolert sett, fordi NVEs vedtak kan klages inn til ED. En klage gjør at endelig vedtak kommer senere og at utfallet av myndighetenes vurdering kan bli endret.

Informasjonen er basert på NVEs databaser, som også inneholder informasjon om EDs vedtak. Informasjonen i databasene registreres hovedsakelig manuelt, og det tas forbehold om mulige feil og unøyaktigheter.

Oversikten over utbygd vannkraft er basert på løpende innrapportering fra utbyggerne. Informasjon om anlegg som er under bygging hentes fra flere kilder, særlig godkjenning av detaljplaner, men også fra media og direkte kontakt med utbyggere.