Publisert 18.11.2015 , sist oppdatert 11.04.2024

Historiske vannføringsdata til produksjonsplanlegging

NVE benytter vannføringsdata fra 83 stasjoner til å beskrive tilsiget til det norske vannkraftsystemet. Seriene er fra uregulerte nedbørfelt, eller felt som i svært liten grad er påvirket av vassdragsreguleringer. Seriene går tilbake til 1958. Seriene blir oppdatert årlig med siste års observasjoner. 

De 83 tidsseriene som NVE benytter i sin Samkjøringsmodell er per 23. november 2022 oppdatert med observerte data ut oktober 2022. Siste hele år i tidsseriene er 2021. 

Serier som ikke har observasjoner tilbake til 1958 eller som har observasjonsbrudd, er komplettert ved bruk av HBV-modeller. Det advares mot (ukritisk) å benytte kompletterte perioder til flom- og lavvannsanalyser.

I datasettet fra desember 2022 er data fra tidligere år endret for flere av seriene. Det skyldes først og fremst bytte fra SeNorge versjon 2 til versjon 2018 ved beregning av nedbør og temperaturdata til HBV-modellene,  i tillegg til at HBV-modellen er kalibrert på nytt. Dette kan gi til dels store utslag for serier som  inneholder lengre perioder med HBV-modellerte data. Det er også noen mindre endringer som skyldes revisjon av vannføringskurver, som beskriver forholdet mellom observert vannstand og vannføring.

Fram til 2022 ble det brukt 82 serier. I 2022 ble seriene 50.13 Bjoreio og 165.6 Strandå byttet ut, og seriene 16.140 Kvenna,  160.7 Skauvoll og 177.4 Sneisvatn ble lagt inn. Bjoreio og Strandå er likevel mulig å laste ned inntil videre, slik at det totalt er 85 serier som kan lastes ned.
Seriene kan lastes ned i formatene «regneark» og «hydark».

Aktuell info om seriene
Oppdatert oversikt over hvordan seriene er satt sammen finnes i Tilsigsserier samkjøringsmodellen. Flere detaljert finnes i  NVE rapport nr 7 fra 2008 «Utvalg av tilsigsserier til Samkjøringsmodellen».

Beskrivelse av årlige endringer i tilsigsseriene:

tilsigsserier_2018.pdf
tilsigsserier_2017_18.pdf
tilsigsserier_2016.pdf
tilsigsserier_2015.pdf
tilsigsserier_2014.pdf
tilsigsserier_2013.pdf
tilsigsserier_2012.pdf
tilsigsserier_2011.pdf
tilsigsserier_2010.pdf
tilsigsserier_2009.pdf

 

 

 

Nedlastning av data 

Fra API

Nedlasting av hydrologiske data  fra åpent API (Chartserver) via Python

Aktuelle parametere er  for nedlastning er tilsig (1050.51) og ulike input og output-parametere fra HBV-modellene:
Input: Lufttemperatur (6000.3)  og nedbør (6001.3)
Output:  Vannføring (6004.3), snømagasin (6005.3), markvannsinnhold (6013.3) og grunnvannsvolum (6018.3). 

Tekstfil-format

Merk at siste hele år i seriene i tekstfilformat er 2021.