Publisert 10.11.2015 , sist oppdatert 18.06.2021

Data i Hydra II databasen

Hydrologisk avdeling i NVE er nasjonal faginstans for hydrologi og skal sikre en forsvarlig innhenting og tolkning av hydrologiske data.

I databasen HydraII ligger hydrologiske og meteorologiske data knyttet til vann og vannføring. Datasystemet mottar kontrollerer, kvalitet sikrer og lagrer 35 til 40 millioner enkeltverdier som årlig registreres.

Tabellene finnes i et samledokument "Dataoversikten" (pdf), som er inndelt i følgende tema:


Stasjonsnummer
I Hydra II defineres en stasjon som en geografisk posisjon angitt ved sine koordinater i UTM-systemet og høyde over havet i Statens kartverks referansesystem.

En stasjon opprettes fordi det i systemet finnes eller vil komme informasjon som skal knyttes til denne posisjonen. Dette kan være hydrologiske målinger, simulerte serier eller annet. En stasjon kan altså eksistere i databasen uavhengig om det finnes målinger knyttet til den.

Nummereringen av stasjonene er knyttet til vassdragsområdene slik disse er inndelt i Vassdragregisterets del Regine (REGIster over NEdbørfelt).

Reginenummeret består av et tresifret nummer som løper fra Haldensvassdraget (nr: 001) med urviserne rundt kysten til Grense Jakobselv og videre langs riksgrensen tilbake til Iddefjorden (høyeste vassdrags-nummer: 315). I tillegg er alle målestasjoner på Svalbard blitt tildelt vassdragsområdenummer 400.

Stasjonsnummeret i Hydra II består av tre deler som til sammen danner en unik identifikasjon:

  • Vassdragsområde i henhold til nummereringen i Vassdragregisteret som beskrevet over.
  • Hovednummer som er et løpenummer innen det aktuelle vassdragsområdet. Ved oppretting av nye stasjoner brukes første ledige nummer innen vassdragsområdet. Dette er dermed et rent løpenummer.
  • Punktnummer. Dette benyttes for å kople sammen stasjoner som har en logisk sammenhørig­het. En gruppe av slike sammenhørende stasjoner kalles en arealstasjon. For en vanlig stasjon som ikke er en del av en arealstasjon, settes punktnummeret lik 0. For arealstasjoner benyttes punktnummer fra 1 til 99.

Ved tekstlig framstilling av stasjonsnummer, skrives nummeret som tre tallgrupper skilt med punktum. For eksempel angir stasjonsnummer 139.35.0 en punktstasjon i vassdragsområde 139 (Namsen) med hovednummer 35.