Norge er en av verdens største vannkraftprodusenter. Faktisk produksjon varierer fra år til år, avhengig av værforhold. I 2014 var produksjon på 136 TWh.

De fleste vannkraftverk kan ikke bygges uten formell tillatelse fra konsesjonsmyndigheten. NVE har forvaltningsansvar for alle konsesjonspliktige kraftverk. Dette forvaltningsansvaret omfatter hele søknadsprosessen, fra meldinger og søknader til oppfølging i byggetiden og tilsyn etter at kraftverket er satt i drift. Les mer om konsesjonsbehandling.

Små kraftverk

Sum 4. kvartal 2016   Les mer

Fått konsesjon, ev. fritak: 74 stk | 624 GWh

Avslag: 46 stk | 389 GWh

Større vannkraftsaker

Sum 4. kvartal 2016   Les mer

Fått konsesjon, ev. fritak: 5 stk | 558 GWh

Avslag: 0 stk | 0 GWh

Kontaktinformasjon

Småkraft: Seksjon for småkraftverk

Større vannkraft: Seksjon for vassdragskonsesjon

Konsesjonspliktvurdering: Seksjon for vassdragsinngrep

Vannkraftpotensialet

Ved inngangen til 2015 var Norges vannkraftpotensial på om lag 214 TWh per år. Om lag 62 % er utbygd. Les mer om vannkraftpotensialet.

Samlet plan for vassdrag

Samlet plan for vassdrag ble etablert på 1980-tallet med målsetning om en samlet, nasjonal forvaltning av landets vassdrag. Les mer om Samlet Plan.

Verneplan for vassdrag

Mellom 1973 og 2009 vedtok Stortinget Verneplan for vassdrag I-IV, med suppleringer. Vassdragene i verneplanen skal til sammen utgjøre et representativt utsnitt av Norges vassdragsnatur. Les mer om Verneplan for vassdrag.

Historikk

Kraften fra fallende vann har vært brukt i hundrevis av år til å drive mekaniske innretninger som møller og kvern direkte, men det var først på 1800-tallet at vannkraft kunne brukes effektivt til å produsere strøm. Francisturbinen ble utviklet i 1848, og Peltonturbinen i 1870. Begge turbintyper er i utbredt bruk i dag.

Norges klima og topografi gjør at det ligger spesielt godt til rette for vannkraft her. Utbyggingen av vannkraft skjøt fart tidlig på 1900-tallet, og i dag produseres om lag 130 TWh årlig i Norge. Les mer om vannkraftens historie.

Foto: Arne Hamarsland, NVE

Decorative map

Map location pin Kart

Utbygd og ikke utbygd vannkraft.

Se vannkraftkonsesjoner i kart