Samfunnet er avhengig av sikker forsyning av energi for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter. NVE arbeider for en robust energiforsyning med stabil kraftleveranse.

Vi arbeider for at alle aktører innen norsk energiforsyning skal ha en bevisst holdning til beredskapsarbeid og iverksette de tiltak som er nødvendige for å oppnå robusthet i egne systemer. Vi arbeider for en sikker forsyning av energi uten avbrudd, også i ekstraordinære situasjoner.

NVE ivaretar egne myndighetsoppgaver hovedsakelig gjennom veiledning, tilsyn og øvelser.

Veiledningen skal være brukerorientert. Øvelsene skal vektlegge samvirke både innen energiforsyningen og mellom energiforsyningen og andre virksomheter. Tilsynene skal bygge på hensyn til risiko og vesentlighet.

Vi setter fokus på forebyggende tiltak, men også på skadebegrensning og krisehåndtering i situasjoner som kan oppstå som følge av teknisk svikt, uvær eller bevisst skadeverk

Tilsyn med energiforsyningsberedskap

Energiloven av 29. juni 1990 med forskrifter setter krav til enheter i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) når det gjelder sikkerhet og beredskap. Beredskapsseksjonen fører tilsyn med selskaper definert som enheter i KBO når det gjelder deres oppfyllelse av kravene til sikkerhet og beredskap i Energiloven. 

Selskapene i KBO er ansvarlige for alle deler av den samfunnskritiske infrastrukturen knyttet til produksjon, omforming, overføring og fordeling av energi. Dette betyr selskaper som står for produksjon, vassdragsregulering, nettvirksomhet og fjernvarme.

Revisjonsrapporter - tilsyn med energiforsyningsberedskap

NVEs beredskapstelefon

22 95 93 60 | 909 92 231

Mastebrudd som følge av snølast. 132 kV linje mellom Knardalsstrand og Akland