Publisert 03.12.2008 , sist oppdatert 19.02.2024

Kraftforsyningsberedskap og KBO

Samfunnet er avhengig av sikker forsyning av kraft for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter. NVE arbeider for en robust kraftforsyning med stabil kraftleveranse.

Vi arbeider for at alle aktører innen norsk kraftforsyning skal ha en bevisst holdning til beredskapsarbeid og iverksette de tiltak som er nødvendige for å oppnå robusthet i egne systemer. Vi arbeider for en sikker forsyning av kraft uten avbrudd, også i ekstraordinære situasjoner. Det operative ansvaret for kraftforsyningsberedskapen er delegert til NVE fra OED. NVE ivaretar egne myndighetsoppgaver hovedsakelig gjennom veiledning, tilsyn og øvelser.

Veiledningen skal være brukerorientert. Øvelsene skal vektlegge samvirke både innen kraftforsyningen og mellom kraftforsyningen og andre virksomheter. Tilsynene skal bygge på hensyn til risiko og vesentlighet.
Vi setter fokus på forebyggende tiltak, men også på skadebegrensning og krisehåndtering i situasjoner som kan oppstå som følge av teknisk svikt, uvær eller bevisst skadeverk