Publisert 03.04.2024

Ny veileder til forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering

NVE har oppdatert veilederen til kraftrasjoneringsforskriften. Viktige endringer er blant annet utfyllende veiledning om hvordan nettselskapene skal utarbeide sine rasjoneringsplaner, hvilke prinsipper NVE legger til grunn ved bruk av virkemidler. I tillegg gir veilederen mer detaljert beskrivelse av ansvar og oppgaver de ulike aktører har ved energiknapphet og kraftrasjonering.

Foto: Herman Dreyer Foto/NVE

- Veilederen er nå mer konkret og utfyllende enn tidligere. Aktører som har ansvar og oppgaver gjennom forskriften vil nå få mye mer konkret veiledning enn tidligere. NVE skal gi god veiledning og vi håper at den nye veilederen gjør nettopp det, sier Inga Nordberg, direktør for Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

Ny forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering trådte i kraft 1. januar 2024. I dag lanserer vi veileder til forskriften. 

- Selv om det er noe vi påpeker ofte, er det fortsatt viktig å understreke at Norge har et robust kraftsystem og risikoen for kraftrasjonering er lav. Når det er sagt, skal vi være forberedt på et scenario der energiknapphet kan oppstå, sier Nordberg.

Veilederen er primært rettet mot aktører som har ansvar og oppgaver etter forskriften. Det er blant annet nettselskapene, systemansvarlig (Statnett), statsforvalteren, kraftprodusenter og Kraftforsyningens distriktssjefer (KDS).

 - Nettselskapene har en sentral rolle med å utarbeide rasjoneringsplaner. Nytt i veilederen er at vi gir nettselskapene mer konkret veiledning rundt fordeling av energi ved utarbeidelse av rasjoneringsplanene sier Nordberg.

En annen viktig endring er at statsforvalter og nettselskap skal samarbeide tettere ved utarbeidelse av rasjoneringsplaner.

Formålet med veilederen

Formålet med veilederen er å gjøre det enklere å forstå og etterleve kravene i kraftrasjoneringsforskriften. I tillegg utdyper veilederen relevante forhold som ikke nødvendigvis omtales i kraftrasjoneringsforskriften, men som kan være til hjelp til å forstå en situasjon med energiknapphet og kraftrasjonering.

Veilederen informerer også om hvordan NVE som rasjoneringsmyndighet kan bruke virkemidler både for å unngå og eventuelt gjennomføre kraftrasjonering. Dette kan være nyttig for andre som ikke har ansvar og oppgaver etter kraftrasjoneringsforskriften, men som likevel vil bli berørt av forskriften.

- Kraftrasjonering er svært inngripende for samfunnet. Det er derfor viktig at vi er tydelig på at det også vil innføres tiltak før kraftrasjonering iverksettes slik at kraftrasjonering kan unngås, forteller Nordberg.

NVE har flere virkemidler for å håndtere energiknapphet og kraftrasjonering. I veilederen oppsummerer vi disse og gir mer utfyllende informasjon om når de ulike virkemidlene er aktuelle å iverksette.

Vil videreføre dialogen med bransjen

Veilederen er basert på de 45 høringsinnspillene vi fikk til den nye forskriften. Flere av innspillene har vi tatt videre i arbeidet med veilederen.

- Vi har hatt stor nytte av høringsinnspillene vi fikk på forskriften. Det er avgjørende for oss å ha god dialog med bransjen, og dette ønsker vi også fremover, sier Nordberg.

NVE vil i løpet av våren invitere aktørene, som har ansvar og oppgaver gjennom forskriften, til å fortelle om hvordan det går med oppdateringen av rasjoneringsplaner basert på veilederen.

- Vi ønsker tilbakemelding om det er noe som mangler eller om det oppstår utfordringer med oppdateringen av planer. Da kan vi forbedre veilederen ved behov, sier Nordberg.

Kontaktperson

Lars Eirik Eilifsen, senioringeniør
e-post: laee@nve.no