Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 07.12.2022 , sist oppdatert 13.12.2022

Kraftrasjonering

I Norge er strømproduksjonen avhengig av vannkraft. Derfor må vi ha nok vann i magasinene for å ha tilstrekkelig energi gjennom vinteren, eller kunne importere det vi mangler. Hvis Norge kommer i en situasjon hvor det ikke er nok energi tilgjengelig kan Olje- og energidepartementet erklære kraftrasjonering.

Sannsynligheten for at det blir kraftrasjonering i Norge er lav. Hvis det skjer, vil rasjonering først og fremst gjelde industri og næringsliv. Strøm til vanlige husholdningskunder vil bli prioritert.

Vanlige spørsmål om rasjonering

Mange er bekymret for kraftrasjonering, men det er lite sannsynlig at det kommer til å skje. Det er flere ting som må skje de kommende månedene for at det blir aktuelt.

Blir det rasjonering til vinteren?

Nei. Det blir ikke rasjonering midt på vinteren når det er på det kaldeste. Hvis det blir rasjonering, skjer ikke det før utpå våren i april-mai. Folk trenger ikke være redde for at strømmen skal forsvinne i vinter.

Kan det bli rasjonering lenge?

Nei. Hvis det blir rasjonering til våren vil det trolig bare vare noen dager, maks noen få uker. Det vil også trolig bare omfatte næringslivet i en begrenset del av landet.

Hvem blir berørt av rasjonering?

Rasjonering vil først og fremst gjelde industri og næringsliv. Strøm til vanlige husholdningskunder vil bli prioritert, og privatpersoner blir bare påvirket hvis utkobling av industri ikke er tilstrekkelig. 

Hvor kan det bli rasjonering?

I det sørlige Norge er det mindre tilgjengelig kraft. Det er her det eventuelt kan bli nødvendig med rasjonering. Det mye tilgjengelig kraft i Midt- og Nord-Norge. Det vil derfor ikke bli rasjonering i disse områdene.

Når får vi vite om det blir rasjonering?

En rasjoneringssituasjon er ikke noe som skjer over natten. Vi gjør løpende analyser og holder Olje- og energidepartementet oppdatert om våre vurderinger. Vi arbeider også tett med fagavdelingene i Statnett. Gjennom dette arbeidet vil en rasjoneringssituasjon oppdages i god tid, og de som blir berørt får tid til å forberede seg. 

Hva skal til for at det blir rasjonering?

Det er flere ting som må skje i tiden framover for at rasjonering blir vurdert. Dette kan blant annet være:

  • reduserte importmuligheter fra andre områder i Norge eller fra nabolandene
  • feil på store kraftverk enten i Norge eller i nabolandene slik at de ikke kan produsere
  • lav fyllingsgrad i magasinene
  • lite snø i fjellet og/eller kaldt vær

Hvem bestemmer om det blir rasjonering?

Det er Olje- og energidepartementet som kan fatte vedtak om rasjonering. Det kan de gjøre dersom det blir knapphet på energi i et område.  NVE har ansvar for å gi beskjed til Olje- og energidepartementet hvis det er en reell risiko for at det kan bli behov for kraftrasjonering. 

Hva gjør dere for å forhindre at det blir rasjonering?

Vi har bedt kraftprodusentene rapportere til oss hver uke framover, slik at vi vet at det spares vann til vinteren. Vi har også en tett dialog med Statnett og Olje- og energidepartementet. Før sommeren kontrollerte vi om nettselskapenes planer er i tråd med kravene. De aller fleste avvikene er nå rettet. Alle som blir involvert dersom det blir rasjonering er godt forberedt.

Hva er rasjonering?

Kraftrasjonering er en tvungen reduksjon av forbruk. Prinsippene for gjennomføring av en kraftrasjonering står i kraftrasjoneringsforskriften. I praksis kan rasjonering gjennomføres på to måter: kvoterasjonering og sonevis roterende utkobling.

Kvoterasjonering

Med kvoterasjonering reduseres alt forbruket innenfor et område med en viss andel. Nettselskapene må tildele hver enkelt sluttbruker en kvote, det vil si et visst antall kWh som kan brukes innenfor et gitt tidsrom. I første omgang vil disse sluttbrukerne være industri og næringsliv. Hvis kunden bruker mer strøm enn tildelt kvote, er prisen svært høy. Dette gjøres for at kunden skal overholde kvoten. Med kvoterasjonering er det fortsatt tilgang til kraft hele tiden, så sant kunden ikke går over kvoten.

Sonevis roterende utkobling

Sonevis roterende utkobling er nødvendig hvis ikke kvoterasjoneringen gjør at forbruket reduseres nok. Nettselskapene har laget et utkoblingsskjema der soner kobles ut i en roterende tidssyklus. I de periodene sonen er utkoblet har ingen i sonen tilgang til strøm.

Prioriterte sluttbrukere

Både ved kvoterasjonering og sonevis roterende utkobling må strømkunder med særskilt behov for tilgang til kraft behandles spesielt.

Energi skal prioriteres etter følgende overordnede hensyn:

  • Liv og helse
  • Vitale samfunnsinteresser
  • Næringsliv og øvrige økonomiske interesser

Egenberedskap

Det er ikke noen absolutt sikkerhet mot strømavbrudd. Det er heller ikke noe mål for det norske kraftsystemet. Dette betyr at alle må være forberedt på strømavbrudd. De som er kritisk avhengig av uavbrutt tilgang på strøm, må selv sørge for å ha tilgang på en alternativ strømkilde. Dette er spesielt viktig i en rasjoneringssituasjon med sonevis roterende utkobling.

Kontaktperson

Fagansvarlig:
Lars Eirik Eilifsen, laee@nve.no

Kraftrasjonering som forvaltningsvedtak

Olje- og energidepartementet kan starte og avslutte rasjonering etter anbefaling fra rasjoneringsmyndigheten (§ 6-2 første ledd i Energiloven).

Rasjoneringsmyndigheten

NVE er utpekt som rasjoneringsmyndighet av Olje- og energidepartementet. Rasjoneringsmyndigheten skal sørge for at det til enhver tid er utarbeidet nødvendige planer og prosedyrer for sikker og effektiv varsling og rapportering om iverksettelse, gjennomføring og opphør av rasjonering.

Nettselskapenes beredskapsplaner

Alle virksomheter som er KBO-enheter etter kraftberedskapsforskriften § 2-1 og som har områdekonsesjon etter energiloven § 3-2, plikter å utarbeide rasjoneringsplaner som en del av sin beredskapsplanlegging.

Ved ekstraordinære hendelser kan det være en risiko for at vi havner i en knapphetssituasjon der produksjonen ikke er tilstrekkelig til å dekke forbruket, selv etter at myndighetene har iverksatt tiltak for å unngå rasjonering. Det vil i så fall skje mot slutten av vinteren, når vannmagasinene er på sitt laveste. Da vil det kunne bli aktuelt å ta i bruk rasjonering som virkemiddel, for å sikre at vi har tilstrekkelig med kraft til å dekke behovet til de som trenger strømmen aller mest. Selv om dette er svært lite sannsynlig er det et senario vi som samfunn må vær forberedt på.