Publisert 30.06.2023 , sist oppdatert 03.04.2024

Kraftrasjonering

I Norge er strømproduksjonen avhengig av vannkraft. Derfor må vi ha nok vann i magasinene for å ha tilstrekkelig energi gjennom vinteren, eller kunne importere det vi mangler. Hvis Norge kommer i en situasjon hvor det ikke er nok energi tilgjengelig kan Energidepartementet erklære kraftrasjonering.

Ny forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

Ny forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering trådte i kraft 1. januar 2024. Les nyhetssaken om dette her Ny forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering - NVE. I forbindelse med høring av ny forskrift oppsummerte vi de viktigste endringene her.  Oppdatert veileder til forskriften ble publisert 3. april 2024.

Vanlige spørsmål om kraftrasjonering

Norge har et robust kraftsystem og god forsyningssikkerhet. Risikoen for kraftrasjonering er derfor lav. Når det er sagt, skal vi være forberedt på et scenario der kraftrasjonering kan oppstå.  Det er viktig å understreke at en rasjoneringssituasjon ikke skjer over natten.  Framløp mot en rasjoneringssituasjon utvikler seg gradvis og oppdages i god tid. De som blir berørt vil få tid til å forberede seg.​

Nei. Det blir ikke kraftrasjonering midt på vinteren når det er på det kaldeste. Hvis det blir kraftrasjonering, skjer ikke det før utpå våren i april-mai. Folk trenger ikke være redde for at strømmen skal forsvinne i vinter.

En rasjoneringssituasjon er forventet ha en viss varighet, antageligvis rundt en til fire uker. Akkurat hvor lenge er vanskelig å svare på, da varigheten vil være situasjonsavhengig, alt fra dager til noen uker.  

Kraftrasjonering kan skje både lokalt og over større geografiske områder. Hvor det er aktuelt med kraftrasjonering vil være situasjonsavhengig. Det er alltid er mål at kraftrasjonering skal være minst mulig inngripende. Det kan derfor være riktig å innføre mindre omfattende kraftrasjonering over større geografiske områder, slik at ulempen blir mindre for den enkelte sluttbruker. I andre situasjoner vil det være riktig å innføre kraftrasjonering kun lokalt.

Alle kan bli berørt av kraftrasjonering, men det er alltid et mål at kraftrasjonering skal være minst mulig inngripende og til minst mulig ulempe for de som blir berørt. Kritiske funksjoner i samfunnet skal ikke bli berørt, kraftrasjonering skal ikke gå utover liv og helse. Hvem som blir berørt vil være situasjonsbasert. I enkelte situasjoner vil det være riktig at kraftrasjonering først og fremst gjelder industri og næringsliv.  I andre situasjoner kan det være riktig at også husholdning blir berørt.

Husholdninger vil ikke miste strømmen. Det foretrukne virkemiddel ved kraftrasjonering er kvoterasjonering. Med kvoterasjonering menes at den enkelte sluttbruker får tildelt en kvote, dvs. et visst antall kWh, som kan disponeres innenfor et gitt tidsrom, for eksempel per uke. Dersom forbrukeren overstiger tildelt kvote, skal det betales en kostnad for dette overforbruket. Denne kostnaden vil komme i tillegg til kraftpris, nettleie og offentlige avgifter.

Behovet for utkobling er forventet å være sjelden, men det kan for eksempel oppstå lokal energiknapphet som krever utkobling av næring og industri. Det er viktig å understreke at kraftrasjonering alltid vil skje i ordende former. Både industri og husholdninger vil ha tid til å forberede seg hvis kraftrasjonering iverksettes. 

En rasjoneringssituasjon er ikke noe som skjer over natten. Vi gjør løpende analyser og holder Energidepartementet oppdatert om våre vurderinger. Vi arbeider også tett med fagavdelingene i Statnett. Gjennom dette arbeidet vil en rasjoneringssituasjon oppdages i god tid, og de som blir berørt får tid til å forberede seg. Vi kommer til å informere befolkningen løpende og ofte i en situasjon der vi ser at det kan gå mot kraftrasjonering.

Det er flere ting som må skje i tiden framover for at kraftrasjonering blir vurdert. Dette kan blant annet være:

  • reduserte importmuligheter fra andre områder i Norge eller fra nabolandene
  • feil på store kraftverk enten i Norge eller i nabolandene slik at de ikke kan produsere
  • lav fyllingsgrad i magasinene
  • lite snø i fjellet og/eller kaldt vær

Det er viktig å understreke at Norge har et robust kraftsystem med svært høy forsyningssikkerhet. Sannsynligheten for kraftrasjonering er svært lav.

Det er Energidepartementet som kan iverksette kraftrasjonering. Det kan de gjøre dersom det blir knapphet på energi i et område.  NVE har ansvar for å gi beskjed til Energidepartementet hvis det er en reell risiko for at det kan bli behov for kraftrasjonering. 

Vi følger kraftsituasjonen tett og gjør løpende analyser. Basert på dette vil vi vurdere å innføre tiltak som vil hindre en utvikling mot energiknapphet og kraftrasjonering. Tiltak kan for eksempel være informasjons- og sparekampanjer, rapporteringskrav til kraftprodusenter. Vi har også tett dialog med Statnett og Energidepartementet om kraftsituasjonen.

Hva er kraftrasjonering?

Kraftrasjonering er en tvungen reduksjon av forbruk. Prinsippene for gjennomføring av en kraftrasjonering står i kraftrasjoneringsforskriften

Kvoterasjonering

Med kvoterasjonering reduseres alt forbruket innenfor et område med en viss andel. Nettselskapene må tildele hver enkelt sluttbruker en kvote, det vil si et visst antall kWh som kan brukes innenfor et gitt tidsrom. Hvis kunden bruker mer strøm enn tildelt kvote, er prisen svært høy. Dette gjøres for at kunden skal overholde kvoten. Med kvoterasjonering er det fortsatt tilgang til kraft hele tiden, men kostnaden utover kvoten blir høy.

Egenberedskap

Det er ikke noen absolutt sikkerhet mot strømavbrudd. Det er heller ikke noe mål for det norske kraftsystemet. Dette betyr at alle må være forberedt på strømavbrudd. De som er kritisk avhengig av uavbrutt tilgang på strøm, må selv sørge for å ha tilgang på en alternativ strømkilde. 

Kontaktperson

Fagansvarlig:
Lars Eirik Eilifsen, laee@nve.no

Kraftrasjonering som forvaltningsvedtak

Energidepartementet kan starte og avslutte kraftrasjonering etter anbefaling fra rasjoneringsmyndigheten.

Rasjoneringsmyndigheten

NVE er utpekt som rasjoneringsmyndighet av Energidepartementet. Rasjoneringsmyndigheten skal sørge for at det til enhver tid er utarbeidet nødvendige planer og prosedyrer for sikker og effektiv varsling og rapportering om iverksettelse, gjennomføring og opphør av kraftrasjonering.

Nettselskapenes rasjoneringsplaner

Nettselskapene skal utarbeide rasjoneringsplaner for det geografiske området og sluttbrukere innenfor områdekonsesjonen.

Ved ekstraordinære hendelser kan det være en risiko for at vi havner i en knapphetssituasjon der produksjonen ikke er tilstrekkelig til å dekke forbruket, selv etter at myndighetene har iverksatt tiltak for å unngå kraftrasjonering. Det vil i så fall skje mot slutten av vinteren, når vannmagasinene er på sitt laveste. Da vil det kunne bli aktuelt å ta i bruk kraftrasjonering som virkemiddel, for å sikre at vi har tilstrekkelig med kraft til å dekke behovet til de som trenger strømmen aller mest. Selv om dette er svært lite sannsynlig er det et senario vi som samfunn må vær forberedt på.