Publisert 02.01.2024

Ny forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering

Ny forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering trådte i kraft 1. januar 2024. Formålet med lovendringen er å bidra til å styrke forsyningssikkerheten, også i perioder der vi opplever økt usikkerhet i det norske kraftsystemet og i energimarkedene rundt oss. 

- Den nye forskriften skal gjelde før, under og etter kraftrasjoneringer. I ny forskrift er det gjort endringer blant annet når det gjelder å tydeliggjøre ansvar og roller, prinsipper for fordeling av energi ved kraftrasjonering, og prinsipper for valg og bruk av virkemidler, sier seksjonssjef Ann Myhrer Østenby i NVE.

Kvotesatsene som nettselskapene skal planlegge for under rasjonering er også justert, mens planlegging av sonevis roterende utkobling utgår.

NVE skal også som rasjoneringsmyndighet utarbeide egne rasjoneringsplaner for store sluttbrukere. Det er også tatt inn en egen hjemmel om pålegg om rapportering av produksjonsstatistikk eller prognoser for vannkraftproduksjon. Etter høringsrunden har vi i tillegg gjort språklige endringer og presiseringer i forskriften.

Den nye forskriften finner du her.

Styringsmekanisme for å sikre forsyningssikkerheten 

Styringsmekanismen innebærer en rekke lov- og forskriftsendringer som Energidepartementet (ED) sendte på høring 29. juni 2023 og som ble sendt til Stortinget 8. desember 2023. Enkelte av bestemmelsene i ny forskrift for håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering henger sammen med forslagene i regelverket som ED har på høring . Dette betyr at enkelte deler av kraftrasjoneringsforskriften vil bli satt i kraft på et senere tidspunkt. Det gjelder blant annet rapporteringsordningen.

Nyttig høringsrunde

Vi har mottatt 45 høringsinnspill til forslag til ny forskrift som ble sendt på høring 30. juni 2023. Generelt oppfatter vi at høringsinstansene er positive til endringsforslaget. På en rekke områder er det pekt på behov for ytterligere å tydeliggjøre forskriften. Gjennom høsten har vi vurdert disse og gjort justeringer. Dette arbeidet beskriver vi i en oppsummeringsrapport, som forklarer høringsinnspillene og hvilke endringer som er gjort. Oppsummeringsrapporten finner du her.

- Det er viktig for oss å understreke betydningen av høringsinnspillene. Dette bidrar til at ulike perspektiv blir belyst og hever kvaliteten av forskriften. Flere av høringsinnspillene gir grunnlag for utdyping i veilederen, heller enn justeringer i forskriften. Vi vil oppdatere og publisere ny veileder så snart som mulig, avslutter Myhrer Østenby.

Kontaktpersoner

Lars Eirik Eilifsen
Senioringeniør

Telefon 22959153
Epost: laee@nve.no

Ann Myhrer Østenby
Seksjonsjef

Telefon 22959243
Epost: amo@nve.no

NVE pressevakt 

Telefon 489 97 667
E-post: pressevakt@nve.no