Publisert 04.02.2009 , sist oppdatert 22.01.2024

Særskilte virkemidler for håndtering av energiknapphet

Den systemansvarlige (Statnett) skal utrede og utvikle særskilte virkemidler for å håndtere perioder med energiknapphet etter Forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering § 13.

Særskilte virkemidler

Dette er virkemidler som vurderes som inngripende i kraftmarkedet eller som med stor sannsynlighet kan påvirke kraftmarkedet. Bruk av særskilte virkemidler vil kreve godkjenning av NVE, og skal kun benyttes når ordinære og markedsmessige virkemidler ikke er tilstrekkelig for å håndtere situasjonen. Tidligere virkemidler Systemansvarlig har søkt om er energiopsjoner og reservekraftverk.

Energiopsjoner i forbruk

Systemansvarlig har utviklet et produkt og en handelsprosess for energiopsjoner i forbruk. Ordningen har vært prøvd i vintersesongene siden sesongen 2006/2007. Ordningen innebærer at systemansvarlig ber om bud på opsjoner for utkobling av forbruk for en gitt tidsperiode for kommende vintersesong. For hver sesong må systemansvarlig ta stilling til i hvilken grad og i hvilket omfang det er behov for å ha dette virkemiddelet til disposisjon. Behovsvurderingen foretas med utgangspunkt i installert produksjonskapasitet, eksisterende forbruk, importkapasitet og sårbarhet for langvarige feil i hvert område samt bygger på simuleringer i samkjøringsmodellen supplert med erfaringer fra kraftsystemdriften. Både opsjonspremien og innløsningsprisen bys inn av budgiver. Innløsing av opsjonen – som først kan skje etter vedtak av NVE om at systemansvarlig kan ta i bruk tiltaket – sikrer nedregulering av forbruk, målt i GWh/uke. Systemansvarlig vurderer fortløpende om det er behov for å ta i bruk energiopsjoner. Det har ikke blitt søkt om tillatelse til energiopsjoner siden vinteren 2015/2016, da energiopsjonene ble avgrenset til Midt-Norge.

Reservekraftverk

NVE godkjente med vedtak 1.9.2006 bruk av reserverkraft som virkemiddel. Utbygging og idriftsetting av anlegg fordrer imidlertid at det er innvilget anleggskonsesjon og de nødvendige utslippstillatelser, utover at NVE vedtar faktisk bruk av konkrete anlegg etter reglene for håndtering av tiltak. NVE meddelte Statnett SF anleggskonsesjon for etablering av reservekraftverk på Nyhamna og Tjeldbergodden. Kraftverkene skal i utgangspunktet kun benyttes når faren for rasjonering er høy. Det er en forutsetning for idriftsettelse av reservekraftverkene at systemansvarlig først benytter alle andre virkemidler for å håndtere slike situasjoner. Reservekraftverkene har en kapasitet på 150 MW hver.

I 2017 søkte Statnett om tillatelse til å legge ned begge reservekraftverkene. Bakgrunnen for dette var blant annet at Midt-Norge etter ferdigstillelse av linjen Ørskog - Sogndal i 2016 ikke lenger var vurdert som en vesentlig mer sårbar region enn resten av landet. 

 

Kontaktperson

Fagansvarlig:
Lars Eirik Eilifsen, laee@nve.no

Særskilte virkemidler erstatter begrepet SAKS-tiltak

Tidligere ble virkemidlene Systemansvarlig skulle utrede omtalt som virkemidler for å håndtere perioder med en svært anstrengt kraftsituasjon eller SAKS-tiltak. I ny Forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering utgikk begrepet svært anstrengt kraftsituasjon. Dette reflekterer at det anses utfordrende å gi en klar definisjon av når det foreligger svært anstrengt kraftsituasjon og et ønske om at regelverket er rettet mot virkemiddelbruken og ikke situasjonen.