Publisert 23.02.2009 , sist oppdatert 03.01.2024

Tilsyn med kraftforsyningsberedskap

Energiloven av 29. juni 1990 med forskrifter setter krav til enheter i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) når det gjelder sikkerhet og beredskap. NVE fører tilsyn med virksomheter definert som KBO-enheter  når det gjelder deres oppfyllelse av kravene til sikkerhet og beredskap i Energiloven. NVE fører også tilsyn etter sikkerhetsloven. 

KBO-enhetene er ansvarlige for alle deler av den samfunnskritiske infrastrukturen knyttet til produksjon, omforming, overføring og fordeling av kraft. Dette betyr selskaper som står for produksjon, vassdragsregulering, nettvirksomhet og fjernvarme.

Tilsynet er hjemlet i Energiloven med tilhørende forskrifter. 

NVE fører også tilsyn etter sikkerhetsloven

Les mer om NVEs tilsynsvirksomhet.