Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 21.09.2017 , sist oppdatert 25.09.2017

Flomsonekart for Nitelva i Nittedal kommune

NVE har overlevert flomsonekart til Nittedal kommune. Kartet viser blant annet at mye bebyggelse ligger utsatt til for en 200-årsflom.

- Flommen som inntraff 18. september 2015 er estimert til ca. en 10-årsflom. Flommen var en påminner om hvor viktig det er med gode beredskapsplaner og riktig arealplanlegging langs Nitelva. Flommen synliggjorde flere sårbare områder i vassdraget og flomsonekartene viser at skadeomfanget for flommer med høye gjentaksintervall er stort, forteller regionsjef i NVE Region Øst, Petter Glorvigen.

Kartene gir informasjon om oversvømmelser som følge av flom ved 20-, 200- og 1000-årshendelser, i tillegg til klimafremskrivninger av 200-årsflommen i år 2100. Flomsonekartene viser vannstand i elva, flomutsatt areal ved ulik flomstørrelser og vanndybder for flomutsatt areal.

- Med flomsonekartene som NVE nå har utarbeidet, har kommunen fått et godt grunnlag for riktig arealforvaltning, byggesaksbehandling og lokal flomberedskap for dagens situasjon i vassdraget, sier Glorvigen.

Grunnlaget for flomsonekartene er en flomfrekvensanalyse basert på historiske flommer i vassdraget. Kartene er produsert digitalt, slik at kommunen og andre kan bruke resultatene i egne verktøy sammen med andre kartdata.

Se alle kartlagte områder i Nittedal kommune.

Kontaktpersoner

Petter Glorvigen
Regionsjef, mobil: 48 99 49 84

Kristin Ødegård Bryhn
Seniorrådgiver, mobil: 40 03 48 40

Fakta om flomsonekart

Med bakgrunn i erfaringene fra storflommen på Østlandet i 1995, blir flomsonekartlegging i dag sett på som det viktigste verktøyet for å redusere flomskader i framtida.

NVE har laget retningslinjer som definerer hvilke flomfarer som er akseptabel for ulike typer byggverk og infrastruktur: NVEs retningslinjer nr. 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar.

De samme kravene til sikkerhet mot flom er forankret i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17).

Her kan du lese mer om flomsonekartlegging