Flaumsonekart er faresonekart for flaum. Dei vise kva område som blir overfløymd ved flaumer med ulik gjentaksintervall. Oversikt over kartlagde vassdragsstrekningar finn ein i NVE Atlas og i faresonekartoversikten for dei enkelte kommunane.

Metode Grunnlaget for flaumsonekarta er ei statistisk analyse av historiske flaumar, elva si topografi og hydraulisk modellering som bereknar vasstandar ved ulike flaumstorleikar. Ut frå dei berekna vasstandane, finn ein vassdekt areal ved bruk av ein digital terrengmodell i GIS. Det er primært overfløymd areal som følgje av naturleg høg vassføring som kartleggast. For vassdrag med utløp i sjø, blir flaum som følgje av stormflo inkludert i flaumsonekarta. Vasstanden i flaumsona er enten presentert i tverrprofila eller som vasstandskota. Mellom tverrprofila eller kota bli vasstanden rekna for å variere lineært og kan finnast ved interpolasjon.

Kartprodukt Alle flaumsonekart er vist i karttjenesten NVE Atlas og i kartkatalogen. Flaumsoner og tverrprofil blir produsert på digital form og kan lastast ned frå vår nedlastingsløysing eller som WMS-format. Kartprosjekt utarbeidd før 2013 finns òg som papirkart. I tillegg blir det utarbeidd ein flaumsonekartrapport og ein flaumberekningsrapport for kvart kartprosjekt. Desse finns i faresonekartoversikten for den enkelte kommune.

Klimatilpassing Klimaendringar blir innarbeidd i nye prosjekt frå og med 2012. I vassdrag der klimaframskrivingar gir ein forventa auke i vassføringa på meir enn 20 % dei neste 20-100 år, blir det utarbeidd ei flaumsone for 200-årsflaumen i år 2100. For vassdrag med utløp i sjø, tek ein omsyn til framskriving av havnivå i år 2100.

Bruk Ved arealplanlegging kan flaumsoner nyttast til å identifisere område som ikkje bør byggjast ut og for å vurdere aktuelle risikoreduserande tiltak dersom ein ikkje kan unngå utbygging. Retningslinjer 2-2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriv korleis sikkerhetskrava for byggverk gitt i Byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-2 kan oppfyllast i arealplanleggjing. Ved detaljplanlegging og ved dele- og byggesakshandsaming må ein ta omsyn til at flaumsona har avgrensa grannsemd, slik at ein bør ta utgangspunkt i dei utrekna vasstanda og kontrollere terrenghøgda i felt mot desse. Viss det vert planlagt utbygging på dei flaumutsette områda, tilrå det å leggja på ein tryggleiksmargin på dei utrekna vasstandane slik at ein tek omsyn til usikkerheit i datagrunnlaget og berekningar.