Publisert 02.11.2022 , sist oppdatert 04.01.2024

Hvordan skal fjernvarmeprisen reguleres?

Bruken av fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann har fire-doblet seg i løpet av de siste 20 årene. Det har også skjedd store endringer siden regelverket for prising av fjernvarme ble bestemt i 1986. I november i fjor startet NVE derfor et arbeid for å se på om prisen på fjernvarme bør fristilles fra strømprisen. Vista analyse har nå ferdigstilt en rapport der de kommer med konkrete forslag til endringer. 

NVE tar sikte på å ha vår anbefaling om ny prisregulering av fjernvarme klar i løpet av 2024

I dette arbeidet har vi fått i underkant av 70 innspill. Innspillene er både fra fjernvarmebransjen og fjernvarmekundene. Vi har gjennomgått alle innspillene, og de eksterne utredningene og arbeider nå for å få klar vår anbefaling om hvordan fjernvarmeprisen bør reguleres. Denne hadde vi håpet å ha klart før sommeren, men ser nå at vi trenger noe mer tid. Derfor tar vi sikte på å legge frem vår anbefaling i 2024.

Bakgrunn

Dagens regulering fastslår at prisen på fjernvarme ikke skal overstige prisen på elektrisk oppvarming. Denne reguleringen har eksistert siden innføringen av fjernvarmeloven i 1986, og har senere blitt videreført i energiloven. Hensikten er at fjernvarmekunder, særlig de som utsettes for tilknytningsplikt, ikke skal komme dårligere ut.

NVE behandler klager på fjernvarmeprisen ved å sammenligne fjernvarmeprisen med hva prisen ville vært med direkte elektrisk oppvarming. I det inngår alle elementer av strømprisen, det vil si spotprisen, nettleien fra det lokale nettselskapet, alle avgifter og støtteordninger og et påslag. Fra og med 1. juli 2022 er det innført nye regler for nettleiestruktur for husholdningskunder, der fastleddet i nettleien skal differensieres etter effekt. Denne endringen innebærer at NVEs forvaltningspraksis ved behandling av klagesaker på fjernvarmeprisen må tilpasses ny nettleiestruktur.

Siden maksprisreguleringen ble innført i 1986 har det skjedd store endringer i energimarkedene og i hvilke teknologier som er tilgengelig for oppvarming av bygg. Det er derfor nødvendig å se på om dagens direkte kobling mellom forbrukeres samlede strømkostnader og fjernvarmeprisen er hensiktsmessig. Denne problemstillingen aktualiseres av den siste tids svært høye kraftpriser i store deler av landet.

Ny prisregulering av fjernvarme?

Vista Analyse har, i samarbeid med Asplan Viak utredet en ny reguleringsmodell for prising av fjernvarme. Oppdraget besto av to deler, hvor den første var å foreslå en forvaltningspraksis for beregning av dagens maksimalpris som er tilpasset innføringen av effektledd i nettleien, mens den andre og mest omfattende delen besto i å utforme en ny prisregulering. I begge deler har Vista Analyse kartlagt og vurdert en rekke ulike alternativer, og konkludert med klare anbefalinger.

Vista Analyse konkluderer slik:

«Produksjon og distribusjon av fjernvarme er et naturlig monopol. Markedsmakten til fjernvarmeselskaper er begrenset av konkurranse med andre varmeløsninger. Vi finner likevel at en innlåsingseffekt for mange kunder, kombinert med virkningen av tilknytningsplikten, gjør at det nødvendig med regulering av priser. En kostnadsbasert regulering er lite hensiktsmessig, da det reduserer incentiver til effektiv drift. En inntektsrammeregulering vil være vanskelig å implementere grunnet stor heterogenitet mellom fjernvarmeaktører. På bakgrunn av det anbefaler vi en forbedret maksimalprisregulering.

Norge har gode erfaringer med dagens maksimalprisregulering, men det er flere forbedringspunkter. Dagens regulering baserer seg på en alternativ oppvarmingskilde som er vesentlig dyrere for brukere enn de mest aktuelle og rimelige løsninger for de fleste kunder i dag. Dagens pristak er også komplisert å beregne og inneholder flere komponenter som ikke bidrar til en riktig prising av fjernvarme. Vi foreslår på bakgrunn av det et pristak som tar utgangspunkt i den samfunnsøkonomiske alternativkostnaden ved oppvarming med varmepumpe. Vi foreslår også at pristaket gjøres mer stabilt, og at NVE fastsetter og publiserer nivået på pristaket»

Les innspillene her