Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Virdnejavri

Dammen er lokalisert i nordenden av den langstrakte innsjøen Virdnejavri, som er en del av Alta-Kautokeinovassdraget. Vassdraget renner fra Kautokeino i sør til Altafjorden i nord. Altaelva, som er hovedelva, munner ut i Altafjorden. Elva utgjør den lengste og nordlige delen av det 229 km lange vassdraget.

Nærbilde av dammen, Virdnejavri — Foto: Elisabeth Høvås, NVE, august 2009

Dammen sto ferdig i 1987, og er plassert i en trang del av elva som danner en 150 meter dyp canyon. Sautso canyon er Nord-Europas største juv, med en lengde på 6,5 kilometer og en dybde på 300-420 meter. Dammen har ført til at to kilometer av elva er tørrlagt fra dammen ned til utløpet fra kraftstasjonen. Dammen er en dobbelkrum massiv hvelvdam med største høyde på 145 meter, som gjør den til landets høyeste hvelvdam. Den er på sitt tykkeste 15 meter og kronelengden er 150 meter. Det er etablert gangvei på damkrona og et besøkssenter på østsiden av dammen. Hvelvet er satt sammen av to ulike betongtyper, en på vannsiden og en på luftsiden. Til sammen ble det brukt 130 000 m3 betong. Altaelva er en av Europas beste lakseelver. Med hensyn til laksen samt is- og temperaturforholdene manøvreres kraftverket strengt. Det er et øvre og et nedre inntaksnivå i dammen. Ved å bruke det øvre inntak om vinteren og det nedre for øvrig, påvirkes vanntemperaturen i elva nedenfor på en slik måte at den bedrer vilkårene for smolt i elva. Ovenfor innsjøen Virdnejavri og nedenfor dammen ble vassdraget Alta-Kautokeino vernet mot kraftutbygging i 1980.

Oversiktbilde bygging av dam
Dam under bygging i 1986, Virdnejavri Foto: Knut Ove Hillestad, NVE, juli 1986

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Betong

Formål: Kraftproduksjon

Byggeår: 1987

Oppd.m.volum: 132,50 mill.m3

HRV/LRV: 265/200

Damtopphøyde: 268,50

Elv: Altavassdraget

Vassdrag: Altavassdraget

Eier: Statkraft Energi AS

Vurdering og kilder

Alta kraftverk med dam Virdnejavri er på grunn av de sterke interessemotsetningene i forbindelse med utbyggingen blitt et sammensatt symbol, der både samepolitikk, naturvern og vannkraftpolitikk i Norge inngår. Alta kraftverk er etter utbyggingen i tillegg blitt en uoffisiell måleenhet i Norge. Det refereres gjerne til hvor mange ”Altakraftverk” en ny kraftutbygging vil gi som årlig energiproduksjon. Status som måleenhet bidrar til at hele anlegget har jevnlig oppmerksomhet fra allmennheten. Dammen er landets høyeste hvelvdam, og er i sin tekniske utforming en spesiell konstruksjon. Kraftverket er et besøkskraftverk, og det er gjort en stor innsats for å formidle anleggets tekniske komponenter og miljøvirkninger. Dammen er en turistattraksjon i Finnmark. Alta kraftverk er valgt ut som et bevaringsverdig vannkraftanlegg i prosjektet ’Kulturminner i norsk kraftproduksjon’.

Kilder:

  • Stensby, Kjell Erik & Moe, Margrethe (2006): Kulturminner i norsk kraftproduksjon. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat, rapport nr 2/2006
  • www.vasskrafta.no