Publisert 13.01.2016 , sist oppdatert 09.11.2023

NVEs listeførte kulturminner

NVE ivaretar ansvaret for vassdrags- og energisektorens kulturmiljø. Vi har valgt ut 227 anlegg med høy kulturminneverdi som vi prioriterer å følge opp i vår saksbehandling. Anleggene er presentert i fire temaplaner som ble gitt ut mellom 2006-2013: Kulturminner i norsk kraftproduksjon, Kraftoverføringens kulturminner, Dammer som kulturminner og Kulturminner i vassdrag.
 
NVE startet i 2020 opp et prosjekt for å revidere utvalget av kulturminner. Målet med prosjektet er et oppdatert og omforent utvalg, og en oppdatert veileder for oppfølging av anleggene. Samarbeidspartnere er Riksantikvaren og fylkeskommunene. Kulturminnene får status statlig listeført, som betyr at de er identifiserte som verneverdige, og at NVE har et eget ansvar for at de ivaretas i vår saksbehandling.
 
Dam Nåvatn I.
Dam Nåvatn I. Foto: Stig Storheil/NVE

Om utvalget

Utgangspunktet for utvalget var å presentere bevaringsverdige kraftverk, kraftoverføringsanlegg, dammer og vassdragstekniske anlegg (terskler, kanaler og flomsikring) i et nasjonalt perspektiv, og med nasjonal kulturminneverdi. De utvalgte anleggene viser på ulike måter den utviklingen og det mangfoldet som finnes innen sektorens fysiske spor i Norge.

Utvalget må ikke sees på som uttømmende eller endelig. Flere anlegg kunne ha blitt valgt ut, og anlegg som ikke er representert i utvalget kan dermed også ha store kulturminneverdier som det bør tas hensyn til. Det vil være behov for å evaluere og revidere utvalget med jevne mellomrom.

Alle anleggene er også lagt inn i Riksantikvarens nasjonale kulturminnedatabase Askeladden, og i publikumsversjonen Kulturminnesøk.

 

Veileder for oppfølging av NVEs utvalgte kulturminner – roller, ansvar og virkemidler

NVE har, med innspill fra kulturminneforvaltningen, utarbeidet en veileder for oppfølgingen av de utvalgte kulturminnene fra temaplanene. Veilederen tar for seg verdivurderingene som er gjort i forbindelse med utvelgelsen, føringer, roller, ansvar og virkemidler. Den er ment å kunne brukes av NVE, kulturminneforvaltning og kommuner i saksbehandlingen, samt av eierne i planlegging av tiltak. Forhåpentligvis vil den også bidra til å fremme samarbeid på tvers av forvaltningen for å ivareta sektorens kulturminneverdier.