Publisert 01.01.2010 , sist oppdatert 19.10.2021

Vassdragsteknikkens kulturminner

Prosjektet Vassdragsteknikkens kulturminner presenterer et utvalg bevaringsverdige vassdragstekniske anlegg i Norge.

Tegning NVE, anleggsnummer 7159

Med dette menes:

  • Flom-, erosjons- og skredsikringsanlegg 
  • Terskler og buner i vassdrag (både relatert til sikrings- og miljøaspektet) 
  • Kanaliserings-, tørrleggings- og senkingstiltak

I tillegg presenteres utvalgte skådammer, flommerker og flomsteiner. Prosjektet ble avsluttet 2009 og bidrar til bevaring av de viktigste anleggene og gir økt kunnskap om vassdragsteknikk og dens betydning i Norge. Det vil bidra til økt bevissthet om, og formidling av, anleggenes historiske verdier.

Det konkrete prosjektresultatet er boken Kulturminner i vassdrag – flom- og erosjonssikring, kanaler og miljøtiltak. Boken inneholder en kort innføring i vassdragsteknikkens historie, og presenterer 62 historisk viktige anlegg. Utvalget viser et stort mangfold anlegg fra 1700-tallet til i dag av både hverdagslig og dramatisk karakter. I utvelgelsen har både representative og unike anlegg blitt vektlagt. Denne type anlegg er i liten grad blitt fokusert fra et kulturminneperspektiv, og resultatet er et viktig bidrag i den store fortellingen om norske vassdrag. Museumsordningen håper prosjektresultatet blir godt tatt imot, og at anleggenes kulturminneverdier blir verdsatt og tatt hensyn til i den fremtidige forvaltningen.

I denne delen presenteres vassdragstekniske anlegg i Norge av høy kulturminneverdi. De utvalgte objektene skal til sammen gi en oversikt over utviklingen av flom- og erosjonssikringsanlegg, kanaler og miljøtiltak fra 1700- tallet til i dag. Det norske landskapet er geografisk sterkt variert og vassdragsrikt, og geografisk variasjon har derfor blitt spesielt vektlagt ved utvelgelsen. Utvalget representerer både typiske og sjeldne anlegg av både hverdagslig og dramatisk karakter i og ved vassdrag. Det har vært en utfordrende oppgave å bestemme hvilke anlegg som skal være med i utvalget. Flere kunne blitt valgt ut, og resultatet bør derfor ikke tolkes dit hen at det kun er de her presenterte som er bevaringsverdige som kulturminner.

Eventuelle spørsmål rettes til:

Helena Nynäs, kulturminnerådgiver (NVE)
tlf. 995 81 813
epost: hmn@nve.no