Publisert 01.07.2020 , sist oppdatert 13.12.2023

Revidering av NVEs listeførte kulturminner

NVE startet i 2020 opp et prosjekt for å revidere vårt utvalg av listeførte kulturminner. Målet er å forbedre samarbeidet med kulturmiljøforvaltningen og oppfølgingen av anleggene i vår saksbehandling.

Storlivatn dam fra 1930 var inntaksdammen til fredete Sauda III. Foto: NVE

NVE har ansvar for å følge opp det nasjonale sektoransvaret for vassdrags- og energirelaterte kulturminner og kulturmiljøer. Som et ledd i oppfølgingen er det gjort et utvalg av 230 prioriterte, eller listeførte, kulturminner med høy verdi. Status på de utvalgte dammene skiller seg ut ved at ikke alle er vurdert til å ha nasjonal verdi. Som myndighetsutøver er NVE avhengig av et nært samarbeid med nasjonal og regional kulturmiljøforvaltning i vår oppfølging av disse kulturminnene.

NVEs listeførte kulturminner er resultat av kartleggingsarbeid utført i perioden 2003-2013. Kulturminnene er presentert i fire temaplaner; Kulturminner i norsk kraftproduksjon, Kraftoverføringens kulturminne, Kulturminner i vassdrag/Vassdragstekniske anlegg og Dammer som kulturminner.

Det er vanlig praksis å revidere, eller rullere, kulturminneplaner med jevne mellomrom. Oppdatert og omforent grunnlag for forvaltningen skaper forutsigbarhet i saksbehandlingen, slik at en kan unngå unødvendige forsinkelser og omkostninger. En revidering av NVEs utvalg vil også gi en bedre behandling av konsesjonssaker og plansaker.

Planen er å gjennomføre revideringen i flere faser. Rogaland og Vestland fylker utgjør første fase i revideringen, med oppstart i 2020. Samarbeidspartnere er Rogaland og Vestland fylker samt Riksantikvaren. Prosjektet er en mulighet til å se nærmere på sammenstilling av virkemidler på tvers av nivåer og sektorer for ivaretakelse av aktuelle kulturminner og kulturmiljøer.

Mål for prosjektets første fase:

  • Oppdatert kunnskapsgrunnlag om vassdrags- og energirelaterte kulturminner og kulturmiljøer i Rogaland og Vestland.
  • Oppdatert utvalg av listeførte kulturminner i denne regionen med nasjonal verdi.
  • Oppdatert informasjon om utvalget på NVEs nettsider og i Riksantikvarens nasjonale kulturminnedatabase Askeladden, samt publikumsversjonen Kulturminnesøk.
  • Utvalget er forankret i nasjonal og regional kulturmiljøforvaltning, med klare føringer for ansvar og oppfølging.
  • Eierne av anleggene er godt informert om status og føringer for anleggene sine, og kan ta dette inn i planlegging av tiltak.
  • Arbeidet utgjør et grunnlag for revidering av de listeførte kulturminnene i de øvrige fylkene.

Kontaktinfo

Unn Yilmaz Eide
tlf. 22 95 94 52
e-post: unyi​@nve.no

Fra Meld St. 16, Nye mål i kulturmiljøpolitikken (2019-2020):

Sektoransvaret er bærebjelken for samarbeid på miljøområdet i offentlig sektor.

På kulturmiljøfeltet innebærer dette at de enkelte departementene og underliggende virksomheter har et selvstendig ansvar for å lage oversikter over egen sektors kulturmiljø med høy kulturhistorisk verdi, og sikre at disse ivaretas. Sektorene har også ansvar for å sikre at hensynet til kulturmiljø blir ivaretatt i egen politikk, både når det gjelder myndighetsutøvelse og bruk av relevante virkemidler.

Listeført kulturminne

Et kulturminne som etter en kulturhistorisk vurdering er identifisert som verneverdig og oppført på en liste over objekter som skal forvaltes på en nærmere definert måte. Både kulturminner som er formelt vernet (ved lov eller forskrift) og kulturminner uten formelt vern kan være listeførte

Hentet fra Riksantikvarens ordliste: https://www.riksantikvaren.no/ordlister-med-ordforklaringer-bokmal