Publisert 20.10.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Brekke

Brekke kraftverk med dam ligger i Stenselven mellom innsjøene Femsjøen og Aspern nordøst for Halden by, og kan nåes med bil eller båt.

Brekke dam — Foto: Arne T. Hamarsland, NVE, 22.07.2010

Stenselven ble kanalisert allerede i 1850-årene. Kanalbyggeren Engebret Soot anla Brekke sluser på sydsiden av elven i 1852 og Krappeto sluser på nordsiden av elven i 1857. Brekke sluser ble ødelagt av flom i 1861, men ble gjenoppbygd av Kanalvesenet i 1877. Slusestedet Krappeto ble nedlagt da Brekke kraftverk ble anlagt på 1920-tallet. Sporene etter Krappeto sluser kan sees under vann i dag. Parallelt med kraftverket ligger i dag Brekke sluser med fire slusekammer som ble rustet opp på 1920-tallet. Med løftehøyde på 26,6 meter er det Nord-Europas høyeste sluseanlegg.

Dammen hører til Brekke kraftverk som ble etablert i elveleiet til det gamle sluseanlegget Krappeto. Dammen er en høy massiv betongdam fra 1924. Den har et karakteristisk massivt preg med en maksimal høyde fra foten på 38 meter, hvorav 26,6 meter er synlig på luftsiden. Den er 110 meter lang og har et langsgående manøvreringshus på damkrona. For sin tid var dammen et avansert byggverk som vakte internasjonal oppmerksomhet. Den er forsynt med valseluke og flomtunnel. Dammen er nylig pusset med sprøytebetong, hvilket gir den et ”rent” preg som står i stil til manøvreringshuset på damkrona og kraftstasjonen rett nedenfor dammen. Hele anlegget ble rehabilitert i 2008-2009.

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Betong

Formål: Kraftproduksjon

Byggeår: 1924

Oppd.m.volum: 56 mill.m3

HRV/LRV: 106,10/104,47

Damtopphøyde: 107

Elv: Steinselva

Vassdrag: Haldenvassdraget

Eier: Østfold Energi AS

Vurdering og kilder

Dammen er den nest høyeste massive betongdammen i Norge, og vakte oppsikt, også utenlands, i ingeniørkretser. Dammen inngår i et kompakt vassdragshistorisk kulturmiljø, og forteller om variert bruk av vassdrag i innlandet. Det ligger lett tilgjengelig og har stort formidlingspotensial. Vassdraget er i tillegg nokså unikt, fordi det ligger under marin grense og er kraftig kanalisert. Haldenvassdraget er et vernet vassdrag siden 1973.

Kilder:

  • Brekke og Ørje kraftstasjoner, brosjyre fra Østfold Energi Produksjon, 2001
  • Mømb, Anders (2010) Kulturminner i vassdrag. Flom- og erosjonssikring, kanaler og miljøtiltak. NVE rapport 8/2010
  • Solem, Arne (red.) (1954) Norske Kraftverker bind I. Teknisk Ukeblads forlag