Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Vikbekken

Vikbekken hører til Viken-gårdene som ligger på vestsiden av Barduelva. Viken var den tredje gården som ble etablert i Bardu, i 1793, i den første fasen av den s.k. dølainnvandringen. ”Erobringen” av Bardu, med sine store sammenhengende furuskoger og gamle, tykke furuer, karakteriseres som Norges ”eneste fastlands landnåm” (www.visitbardu.no).

Dammen øverst i Svartvatnet — Foto: Helena Nynäs, NVE

Bardu ble på denne tiden omgjort til et jordbruksland som var svært ulikt resten av Nord-Norge. Skogens tømmer ble den viktigste ressursen, og trevirke ble selvsagt også brukt som byggemateriale til dammer i vassdragene. I Vikbekken ligger det tre dammer som samlet sett har fylt flere formål. Øverst i enden av Svartvatnet ligger en nåledam, som kan reguleres ved fjerning av planker i midtpartiet. Lenger ned i bekken ligger en tømmerkistedam som regulerer vannet til vadmelsstamp og mølle. Nederst i bekken ligger en ”stokkedam” (lokal betegnelse); en stokk på tvers i bekken regulerer vannet til en oppgangssag. Den første kvernen ble anlagt her i 1793 (avløst av mølle på 1920-tallet), og sagen ble bygget omkring 1800-1810. I tilknytning til de to sistnevnte er det anlagt vannrenner. Alle de tre dammene antas å være anlagt i perioden 1790-1810. Et lite gårdskraftverk ble i 1943 montert inne i møllebygningen, som er fra 1920-tallet. Innretningene i Vikbekken med tilhørende bygninger er i senere tid rekonstruert og vedlikeholdes av Bardu historielag og Stiftelsen Vikbekken.

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Tre

Formål: Mølle/Sag

Byggeår: 1790

Meter over havet: 81

Elv: Vikbekken

Vassdrag: Barduelva

Eier: Stiftelsen Vikbekken

Vurdering og kilder

Dammene og kulturmiljøet representerer den tiden og det arbeidet som ble gjort på 1790-tallet, da innflyttingen fra Østerdalen og Gudbrandsdalen til Bardu begynte. Tredammene og kulturmiljøet i Viken er spesielle og utypiske i Nord-Norge. Ingen steder i Nord-Norge er tettheten av tredammer større enn i Bardu, hvilket reflekterer skogforekomstene som viktig naturressurs i samfunnsutviklingen på 1700-, 1800- og 1900-tallet. Dammene i Vikbekken er eldre trekonstruksjoner av ulik utforming og fremstår som ’perler på en snor’. De er tilknyttet et vassdragsrelatert kulturmiljø som er godt vedlikeholdt. Det er sjeldent å se så mange godt vedlikeholdte damkonstruksjoner og tilhørende bygninger i og ved en og samme bekk i Nord-Norge. Troms fylkeskommune anser området for å være et meget viktig kulturmiljø for formidling av historie i indre Troms.

Kilder:

  • Arkitekturguide Nord-Norge og Svalbard (2004) Universitetsbiblioteket i Tromsø
  • Granlund, Dagfinn og Haugli, Vidkunn (1988): Innvandringa til indre Troms, I: OTTAR 3:88, populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø
  • Museum Haugli, Ola og Østvik, Kolbjørn (1996): Oppgangssager i Bardu 1800-1935, Bardu historielag.