Vassmagasinstatistikk veke 26 2019 - NVE

Ved utgangen av veke 26 var fyllingsgrada i norske magasin 70,2 prosent.

Fyllingsgrada auka med 1,8 proseneiningar.

Medianverdien for fyllingsgrada på tilsvarande tidspunkt for åra 1999-2018 er 67,9 prosent.

Lågast magasinfylling hadde Nord-Noreg (Elspotområde 4) med 62,8 prosent, medan Aust-Noreg (Elspotområde 1) hadde høgast fylling med 80,5 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 26, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.