Vassmagasinstatistikk veke 22 2021 - NVE

Framleis stor auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 22 var fyllingsgrada i norske magasin 52,9 prosent.

Gjennom veka auka magasinfyllinga med 5,5 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2001-2020 er 47,7 prosent. 

Høgast magasinfylling hadde Aust-Noreg (område 1) med 61,2 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 35,4 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 22, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.