Publisert 29.06.2022

Overtredelsesgebyrer til MOWI ASA

NVE har gitt MOWI ASA to overtredelsesgebyrer på til sammen 16,3 millioner kroner. Bakgrunnen for gebyrene er ulovlig vannuttak til settefiskanlegg i Orkland kommune i Trøndelag, og Kinn kommune i Vestland fylke.

Foto: Stig Storheil/NVE

Det ene overtredelsesgebyret er på 5,3 mill. kroner, og gjelder brudd på tillatelsen til vannuttak fra Slørdalsvatnet i Orkland kommune. I tillegg er det gitt et overtredelsesgebyr på 11 mill. kroner for brudd på tillatelsen til vannuttak fra Haukåvassdraget i Kinn kommune.

– Det er alvorlig og svært uheldig når en konsesjonær ikke etterlever krav som er gitt i konsesjonen. I konsesjonsbehandlingen gjøres det grundige avveiinger mellom ulike interesser. Kravene settes for å ivareta allmenne interesser, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.

MOWI ASA (MOWI) har brutt vilkår i to konsesjoner, og etter NVEs beregninger har selskapet hatt god fortjeneste som følge av økt mengde fisk i anleggene. Derfor ilegges MOWI to relativt høye overtredelsesgebyrer.

Ulovlig vannuttak fra Slørdalsvatnet i Orkland kommune

I forbindelse med produksjon av settefisk har MOWI konsesjon til å regulere vannstanden til Slørdalsvatnet med 2 meter. Vinteren 2021 var det tørt i Trøndelag. I februar det året søkte MOWI om tillatelse til midlertidig senkning av Slørdalsvatnet, under laveste tillatte regulerte vannstand. NVE avslo søknaden av hensyn til allmenne interesser som landskap, fisk og elvemusling. Til tross for NVEs avslag fortsatte MOWI å tappe vann fra Slørdalsvatnet. Vannstanden var derfor under laveste tillate regulerte vannstand i perioden fra 15. til 26.februar i 2021.

Det ulovlige vannuttaket fra Slørdalsvatnet ble benyttet til å holde liv i settefisk. NVE har estimert antallet som ble holdt i live av det ulovlige vannuttaket til å være i underkant av 800 000 individer. Dette representerer en fortjeneste på ca. 5,0 mill. kroner. Basert på beregnet fortjeneste og en skjønnsmessig vurdering er overtredelsesgebyret satt til 5,3 mill. kroner.

– Et settefiskanlegg skal planlegge driften ut fra vanntilsiget i tørrår. Det skal også være magasin eller reservevannkilde som sikrer stabil vanntilgang gjennom langvarige tørkeperioder. Vi mener MOWI kunne unngått denne overtredelsen ved å i større grad ta høyde for tørkesituasjoner gjennom å ha en lavere fiskebiomasse i anlegget, sier Gundersen.

Ulovlig vannuttak fra Haukåvassdraget i Kinn kommune

I desember 2011 ble det gitt konsesjon til regulering og vannuttak fra Haukåvassdraget i Kinn kommune, for bruk til settefiskproduksjon. Hensynet til fisk i vassdraget var et sentralt tema i konsesjonsbehandlingen, og det ble satt krav om at gjennomsnittlig vannuttak over året ikke skal overstige 20 kubikkmeter i minuttet. NVE har avdekket at MOWI har hatt et høyere gjennomsnittlig vannuttak enn tillatt i perioden 2012-2020. MOWI har også brutt kravet om registrering av vannuttak og slipp av minstevannføring i store deler av samme periode.

Det ulovlige vannuttaket har gjort det mulig å produsere et høyere antall settefisk. NVE har beregnet fortjenesten av det ulovlige vannuttaket til 9,7 mill. kr. Dette er et konservativt estimat. Basert på beregnet fortjeneste og en skjønnsmessig vurdering er overtredelsesgebyret satt til 11,0 mill. kroner.

MOWI ASA kan klage på vedtakene til Olje- og energidepartementet.

Kontakt

Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef
tlf. 98 45 94 30

Vegard Hotvedt Strømsvåg, seniorrådgiver  
tlf. 97 15 50 47