Publisert 28.06.2024 , sist oppdatert 04.07.2024

Hvordan bør det føres tilsyn med havvindanlegg?

Norges vassdrag- og energidirektorat kommer med en rekke anbefalinger til hvordan tilsynsrollene for utbygging og drift av havvindanlegg bør være. Oppsummert vil NVE være tilsynsmyndighet for tillatelser etter havenergilova. Videre foreslås det at forhold som allerede dekkes av annet regelverk bør følges opp av andre relevante tilsynsmyndigheter.

Foto: Stig Storheil/NVE

Vurderingene er gjort på oppdrag fra Energidepartementet, og er blant annet basert på dialog med relevante myndigheter. Leveransen er et innspill til departementets arbeid med å vurdere forvaltnings- og konsesjonsregimet for fornybar energiproduksjon til havs. 

Rapporten tar utgangspunkt i at NVE er tilsynsmyndighet for tillatelser etter havenergilova. Det betyr at NVE vil følge opp alle krav som settes i havvindkonsesjoner og andre tilhørende tillatelser. 

Et viktig budskap i rapporten er anbefalingen om at det ikke skal settes krav i tillatelser etter havenergilova som allerede er dekket av annet regelverk. Disse kravene følges opp av myndigheten som er ansvarlig for det aktuelle regelverket, og ofte har disse myndighetene allerede rett kompetanse for oppgaven. En slik dublering vil fort kunne føre til dobbeltbehandling, samt at NVE ville måtte bygge opp en stor kompetanse på tvers av mange nye fagområder. Rapporten kartlegger hvilken myndighet som vil ha tilsynsansvar for hva. 

Vi mener denne anbefalingen vil bidra til et tydelig grensesnitt mot andre myndigheter, som har forvaltningsansvar for interesser som er relevante i sammenheng med havvind. Dette håper vi vil gi forutsigbarhet for både utbyggere og de forskjellige myndighetene når havvindanleggene fremover skal bygges og settes i drift, sier Kristian Markegård, direktør i tilsyns- og beredskapsavdelingen.  

Dialog med andre myndigheter 

I arbeidet med rapporten har NVE hatt dialog med andre myndigheter som har forvaltningsansvar for interesser og temaer som vurderes å ha de største grenseflatene mot havvind som energikilde. 

Dette inkluderer Havindustritilsynet (tidligere Petroleumstilsynet), Miljødirektoratet, Kystverket, Riksantikvaren, Luftfartstilsynet, Sokkeldirektoratet (tidligere Oljedirektoratet), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Forsvarsbygg og Meteorologisk institutt. 

Rapporten tar for seg relevante fagtemaer, og går opp grensegangen mot de nevnte myndighetene for hvert tema. 

Veien videre 

Denne leveransen er én av totalt fire leveranser som besvarer Energidepartementets oppdrag til NVE og RME om «Innspill til forvaltningsregimet for fornybar energiproduksjon til havs» 

Den første leveransen fra NVE ble publisert i desember 2023, Anbefaling om ny prosess for utvikling av havvind og strømnett. De to siste leveransene vil bli publisert etter sommeren.  

Kontakt

Ane Næsset Ramtvedt, seniorrådgiver
E-post: aera@nve.no